Crna hronika

ANB prati 12 narko- grupa, 10 državljana Crne Gore poginulo u Siriji

Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost se to­kom pro­šle go­di­ne pri­o­ri­tet­no ba­vi­la kri­mi­nal­nim gru­pa­ma ko­je se ba­ve šver­com nar­ko­ti­ka, ali i dr­ža­vlja­ni­ma Cr­ne Go­re ko­ji se bo­re na ra­ti­šti­ma u Si­ri­ji.
ANB prati 12 narko- grupa, 10 državljana Crne Gore poginulo u Siriji
Portal AnalitikaIzvor

Ka­ko „Dan” sa­zna­je, upra­vo se naj­vi­še tih po­da­ta­ka na­šlo u iz­vje­šta­ju o ra­du ANB-a za 2015. go­di­nu, ko­ji je ju­če raz­ma­tran na sjed­ni­ci Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu. U tom do­ku­men­tu na­ve­de­no je da agen­ti ANB-a pra­te 12 nar­ko-gru­pa ko­je or­ga­ni­zu­ju šverc raz­li­či­tih dro­ga, ka­ko u na­šu ze­mlju, ta­ko i u dru­ge dr­ža­ve.
Sjed­ni­ci na ko­joj su čla­no­vi od­bo­ra raz­ma­tra­li iz­vje­štaj o ra­du ANB-a za pro­šlu go­di­nu pri­su­stvo­vao je i di­rek­tor te in­sti­tu­ci­je De­jan Pe­ru­ni­čić. Po­se­ban ak­ce­nat u iz­vje­šta­ju ANB- a sta­vljen je na is­pi­ti­va­nje ve­za dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re sa eks­tre­mi­stič­kim gru­pa­ma. Pre­ma pro­cje­ni ANB-a, na ra­ti­šti­ma u Si­ri­ji na­la­zi se 30 dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re, od ko­jih je tre­ći­na po­gi­nu­la.

Na­kon ras­pra­ve, čla­no­vi od­bo­ra su usvo­ji­li Iz­vje­štaj o ra­du ANB-a za 2015. go­di­nu.
Pred­sjed­nik od­bo­ra Me­vlud Nu­ho­džić ka­zao je da je kon­sta­to­va­no da je neo­p­hod­no da ANB pu­nim in­ten­zi­te­tom na­sta­vi pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka o ak­tiv­no­sti­ma kri­mi­nal­nih gru­pa sa tran­sna­ci­o­nal­nim dje­lo­va­njem, sa po­seb­nim osvr­tom na gru­pe pre­po­zna­te u ve­zi sa iz­vr­še­njem te­ških kri­vič­nih dje­la i vi­so­kog ni­voa dru­štve­ne opa­sno­sti.
Dru­gi za­klju­čak se od­no­si na pra­će­nje bez­bjed­no­snog fe­no­me­na islam­skog eks­tre­mi­zma.
– Od­bor zah­ti­je­va na­sta­vak pred­u­zi­ma­nja ope­ra­tiv­nih ak­tiv­no­sti na sa­gle­da­va­nju dje­lo­va­nja po­je­di­nih gru­pa pre­po­zna­tih u ovom kon­tek­stu, pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka i ostva­re­nje po­treb­nog ni­voa me­đu­in­sti­tu­ci­o­nal­ne, re­gi­o­nal­ne i part­ner­ske sa­rad­nje s tim u ve­zi – na­veo je Nu­ho­džić. (Dan)

Portal Analitika