Crna hronika

Novi bombaški napad na kuću Ivanovića

Imo­vi­na Pod­go­ri­ča­ni­na Mi­la­na Iva­no­vi­ća, u no­ći iz­me­đu pet­ka i su­bo­te, i sed­mi put se na­šla na me­ti bom­ba­ša. Eks­plo­ziv­na na­pra­va ba­če­na je na vo­zi­lo is­pred ku­će Iva­no­vi­ća, u na­se­lju Za­bje­lo, pri če­mu, na sre­ću, ni­ko ni­je po­vri­je­đen. Na vo­zi­lu „la­da” pri­či­nje­na je ma­nja ma­te­ri­jal­na šte­ta, a pret­po­stav­lja se da je ri­ječ o ma­njem kla­su di­na­mi­ta.
Novi bombaški napad na kuću Ivanovića
Portal AnalitikaIzvor

– Ma­nji klas di­na­mi­ta je ba­čen po­red vo­zi­la „la­da” kod ku­će Iva­no­vi­ća. Ri­ječ je o ma­njoj šte­ti na sta­rom vo­zi­lu, na kom ni sta­kla ni­je­su po­lo­mlje­na – re­če­no nam je u po­li­ci­ji.
O do­ga­đa­ju je od­mah oba­vi­je­šte­na po­li­ci­ja, ko­ja je iza­šla na li­ce mje­sta i oba­vi­la uvi­đaj. In­spek­to­ri su iz­u­ze­li vi­še do­ka­za, ko­ji su po­sla­ti u Fo­ren­zič­ki cen­tar ra­di vje­šta­če­nja.
Eks­plo­zi­ja se za­ču­la oko 45 mi­nu­ta iza po­no­ći. Po­li­ci­ja je uze­la iz­ja­vu od Mi­la­na Iva­no­vi­ća, du­go­go­di­šnjeg pro­fe­so­ra ma­te­ma­ti­ke u SEŠ „Mir­ko Ve­šo­vić”, ko­ji je ta­da uka­zao na mo­gu­ći mo­tiv na­pa­da.
Zbog sum­nje da je ba­cio bom­bu u dvo­ri­šte ku­će Iva­no­vi­ća ta­da je uhap­šen Pod­go­ri­ča­nin D.B. Nje­mu je ta­da­šnji su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Je­le­na Pe­ro­vić zbog to­ga iz­re­kla ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od go­di­nu da­na, ko­ja je u me­đu­vre­me­nu uki­nu­ta.
Bom­ba na Iva­no­vi­će­vu ku­ću ba­če­na je kra­jem pro­šlog mje­se­ca, ali i po­čet­kom ove go­di­ne. Je­dan od na­pa­da do­go­dio se kra­jem fe­bru­a­ra 2014. go­di­ne. Ta­da je pri­li­kom de­to­na­ci­je na­pra­vlje­na ma­nja ma­te­ri­jal­na šte­ta na auto­mo­bi­lu ko­ji je bio par­ki­ran po­red ku­će, a slo­mlje­no je i sta­klo na ku­ći.
Imo­vi­na Mi­la­na Iva­no­vi­ća je to­kom 2011. go­di­ne tri pu­ta bi­la na me­ti na­pa­da­ča, ko­ji je ubr­zo na­kon to­ga i uhap­šen. Pod­go­ri­ča­nin Ni­ko­la D. Ba­kić uhap­šen je zbog osno­va­ne sum­nje da je to­kom 2011. i 2012. se­dam pu­ta ba­cao bom­be u dvo­ri­šta ku­ća tro­ji­ce Pod­go­ri­ča­na. Po­li­ci­ja je uhap­si­la Ba­ki­ća na­kon vi­še­mje­seč­ne is­tra­ge i sum­nji­či ga da je 14. mar­ta 2011. go­di­ne, oko dva sa­ta po­sli­je po­no­ći, ba­cio im­pro­vi­zo­va­nu eks­plo­ziv­nu na­pra­vu u dvo­ri­šte ku­će Mi­la­na Iva­no­vi­ća. Ta bom­ba je eks­plo­di­ra­la na pet me­ta­ra od ula­za ku­će Iva­no­vi­ća.
Ba­kić je, ka­ko sum­nja po­li­ci­ja, pred zo­ru 8. ok­to­bra 2011. go­di­ne po­no­vo ba­cio bom­bu, ali is­pred ogra­de ku­će Mi­la­na Iva­no­vi­ća. Ista ku­ća bi­la je Ba­ki­će­va me­ta i 17. no­vem­bra 2011. go­di­ne, ka­da je, oko če­ti­ri sa­ta uju­tro, po­no­vo ba­cio eks­plo­ziv­nu na­pra­vu u dvo­ri­šte. (Dan)

Portal Analitika