Politika

VLADA: Izgradnja TE Pljevlja II ekonomski isplativa

Vlada Crne Gore usvojila je u ponedjeljak, 11. jula 2016, na 165. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović, Informaciju o aktivnostima na izgradnji Bloka II TE Pljevlja i upoznala se sa Studijom izvodljivosti za izgradnju TE Pljevlja II u kojoj se konstatuje da je projekat ekonomski isplativ.
VLADA: Izgradnja TE Pljevlja II ekonomski isplativa
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

U Informaciji je navedeno da je posljednja predložena cijena od strane kompanije „Škoda Praha“ kao najboljeg ponuđača 324.878.645 eura dok je Vladin Radni tim za aktivnosti izgradnje II bloka TE Pljevlja kao predstavnik države Crne Gore odnosno investitora kao posljednju cijenu predložio 321.685.000 eura. Vlada je s tim u vezi zadužila Radni tim da u roku od sedam dana završi pregovore sa izvođačem radova u skladu sa elementima definisanim u Informaciji i da o rezultatima pregovora informiše Vladu.

Potpredsjednik Vlade Milorad Vujović i ministar Goran Danilović izdvojili su mišljenje.

Usvojen je radni zaključak da sa ciljem postizanja konsenzusa potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar ekonomije narednih dana organizuju sastanak sa članovima Vlade koje je predložila opozicija s tim da dodatne formulacije, ako budu usaglašene, verifikuje Uži kabinet Vlade. Predsjednik Vlade je ocijenio važnim da iza ovog strateški važnog projekta stane Vlada u cjelini i parlament u što širem konsenzusu kako bi time bila poslata dobra poruka i inostranoj javnosti i onima koji će se u naredne tri godine baviti realizacijom projekta.

Vlada je obrazovala Radni tim na čelu sa izvršnim direktorom Rudnika uglja Pljevlja, sa zadatkom da do 1. novembra 2016. godine definiše i Vladi dostavi optimalan model funkcionisanja Rudnika uglja Pljevlja i Termoelektrane Pljevlja u cilju smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti oba privredna subjekta.

S obzirom na činjenicu da je i Ugovorom o uslugama izrade Glavnog projekta i Ugovorom o izvođenju radova predviđeno da II blok TE Pljevlja bude toplotni izvor za grijanje Pljevalja Vlada je preporučila Opštini Pljevlja da, u saradnji sa Vladom, paralelno sa realizacijom projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja, sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta toplifikacije opštine Pljevlja kao važnog ekološkog projekta ove opštine.

Vlada se upoznala sa Informacijom o pregovorima sa Deutsche bankom, Erste Group bankom AG, Sciete Generale i OTP Group o zaključenju novog kreditnog aranžmana i sa Informacijom o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu koje je usmeno saopštio ministar finansija. Usvojen je radni zaključak da na ovu temu bude narednih dana organizovan sastanak predsjednika Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministra finansija na kojem bi bili formulisani dalji koraci.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama koji je usaglašen sa strategijom Vlade o manjinskim politikama i međunarodnim ugovorima i dokumentima donijetim od strane Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope. Izmjenama i dopunama zakona tretirana su nova rješanja ustanovljena nakon donošenja Zakona poput Fonda za manjine i Centra za očuvanje kulture manjina čime je, uz uvođenje dvostepenosti u odlučivanju za kandidovane projekata i podizanjem nivoa evaulacije projekata, ojačan pravni i institucionalni okvira za ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Vlada je utvrdila amandmane na Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima i naPrijedlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata. Po ovim tačkama dnevnog reda mišljenje su izdvojili potpredsjednica Vlade Azra Jasavić i ministri finansija Raško Konjević i unutrašnjih poslova Goran Danilović.

Na sjednici je donijeta Odluka o izradi Državne studije lokacije „Sektor 2“ - ušće Sutorine - Igalo koja obuhvata priobalni prostor od ušća Sutorine i Igalo. Odlukom je zabranjeno građenje na prostoru za koji se izrađuje Državna studija lokacije do donošenja tog dokumenta, a najduže u trajanju od jedne godine.

Vlada je donijela Strategiju upravljanja i razvoja ljudskih resursa u pravosudnim institucijama 2016-2018. godine koja, polazeći od postojećeg stanja ljudskih resursa na osnovu rezultatima analize rađene za potrebe ove Strategije, definiše strateške pravce daljeg upravljanja i razvoja ljudskih resursa u pravosudnim istitucijama i to: Sudskom savjetu, sudovima, Tužilačkom savjetu, državnim tužilaštvima, Centru za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu, notarima i javnim izvršiteljima za period 2016-2018. godine.Strategijom je pojačana kontrola budžetskih rashoda za kadrove, ujednačena je raspoređenost resursa i radnog opterećenja, uvedena su poboljšanja u oblasti etike, discipline i razrješavanja.

U cilju stvaranja efikasne, ekonomične i efektivne javne uprave, Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora u 2015. godini. Realizacija Plana bi trebalo da doprinese: smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru, unapređenju kadrovskog planiranja i politika zarada, efikasnosti, produktivnosti i poboljšanju kvaliteta usluga. U skladu sa tim, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine, utvrdi neostvarene reformske ciljeve iz Plana i s tim u vezi prepozna dalje pravce reorganizacije.

Na sjednici je usvojena Informacija o Bilateralnom sporazumu između Crne Gore i Republike Albanije, koji se odnosi na Program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija u okviru Ipe II 2014-2020.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu.

Portal Analitika