Abiznis

Prodajom imovine DKP-a nije povrijeđen javni interes

Organi u postupku prodaje imovine Duvanskog kombinata (DKP) u stečaju nijesu povrijedili javni interes, niti su nastale štetne posljedice po državnu imovinu i zaposlene te fabrike, navodi se u Predlogu izvještaja o radu Anketnog odbora.
Prodajom imovine DKP-a nije povrijeđen javni interes
Portal AnalitikaIzvor

U Predlogu izvještaja o radu Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje DKP-a navodi se da na osnovu uvida u dokumentaciju, datih izjava, prikupljenih informacija i činjenica nije utvrđeno da je postupanjem, činjenjem ili nečinjenjem državnih organa u postupku prodaje imovine povrijeđen javni interes.

Predlog izvještaja potpisali su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), Branko Čavor, Predrag Sekulić, Milorad Vuletić, Bošnjačke stranke (BS), Almer Kalač i Albanske alternative, Nik Đeljošaj.

„Prodaja imovine je realizovana u postupku stečaja, na osnovu Zakona o insolventnosti privrednih društava u isključivoj nadležnosti Privrednog suda, odnosno stečajnog upravnika. Prodaju je sprovodio stečajni upravnik, kao zakonski zastupnik dužnika i stečajne mase, i samo u okviru njegovih ovlašćenja utvrđenih i propisanih zakonom“, navodi se u Predlogu izvještaja, u koji je agencija Mina-business imala uvid.

U Predlogu izvještaja se navodi da na obavještenje o namjeri, kao ni na postupak i sprovedenu prodaju nije bilo prigovora, iako je svaki učesnik, povjerilac, bilo koji građanin ili preduzeće nesmetano i bez ikakvih uslova i ograničenja mogao podnijeti prigovor, i to kao zasebne prigovore na namjeru za prodaju, obavještenje o prodaji, postupku otvaranja ponuda ili samom sprovođenju prodaje, sa ciljem transparentnosti postupka prodaje, shodno odredbama propisa Zakona o solventnosti privrednih durštava.

Takvih prigovora, kako se dodaje, nije bilo ni od sindikata, ni od zaposlenih.

„Anketni odbor je utvrdio da su Vlada, Glavni grad i drugi državni organi postupali u skladu sa zakonom u cilju očuvanja duvanske industrije u Crnoj Gori, rješavanja nagomilanih socijalnih problema zaposlenih u DKP-u i Duvankomercu, kao i u cilju zadržavanja održivog broja zaposlenih“, navodi se u Predlogu.

Prodajom dijela imovine DKP-a ostvareni su brojni pozitivni efekti, pri čemu je obezbijeđena perspektiva duvanskoj industriji u Crnoj Gori, kako preradi i proizvodnji cigareta, tako i primarnoj proizvodnji duvana i radnom angažovanju velikog broja uzgajivača na području cijele regije.

„Obezbijeđena su sredstva za isplatu otpremnina u iznosu od po 12 hiljada eura za zaposlene u DKP-u i Duvankomenrcu i isplaćene zaostale obaveze prema zaposlenima u DKP-u, odnosno devet plata, dva regresa, 17 prevoza, kao i porez i doprinosi na radni staž“, navodi se u Predlogu.

Zaštićen je, kako je objašnjeno, dio imovine DKP-a kao preduslov za dalji nastavak proizvodnje, a obezbijeđeno je 26 hiljada metara kvadratnih zemljišta, komunalno opremljenog za izgradnju nove fabrike.

„Formirano je novo preduzeće Novi duvanski kombinat (NDKP), tokom 2011. godine, zajedno sa Glavnim gradom sa akcionarskim kapitalom oko osam miliona eura, koje je u postupku privatizacije u cilju pronalaženja strateškog partnera i obezbjeđenja daljeg razvoja duvanske industrije u Crnoj Gori“, precizira se Predlogom.

Nastavkom proizvodnje nakon prodaje dijela imovine ostvareni su, kako se navodi, direktni benefiti od preko 11 miliona eura, od čega na poreze i doprinose 4,4 miliona eura, akcize 4,44 miliona i porez na dodatu vrijednost (PDV) 2,5 miliona eura.

Nastavkom proizvodnje nakon prodaje dijela imovine ostvareni su i indirektni benefiti u ukupnom iznosu od 44 miliona eura, od čega je devizni priliv 18,3 miliona eura, domaćim kompanijama kojih ima više od 35, 8,7 miliona eura, isplaćene zarade 6,2 miliona eura, za oko 200 radnika, a uzgajivačima je uplaćeno 1,56 miliona eura.

„Sredstva od prodaje iz ugovora o kupoprodaji utrošena su na način koji je bio najpovoljniji za preduzeće i radnike DKP-a i Duvankomerca, pri čemu je kupac Zetagradnja uplatio iznos od 7,23 miliona eura znatno prije prenosa vlasništva, a ta sredstva su utrošena za isplatu socijalnog programa za radnike DKP-a i Duvankomerca, jer u budžetu nije bilo sredstva za tu namjenu“, navodi se u Predlogu.

Uplata iznosa od 7,23 miliona eura, prije prenosa vlasništva nekretnine, ima tretman kredita pa je obračunata kamata od osam odsto, koja je inače znatno manja nego što je bila na bankarskom tržištu, u iznosu od 9,6 odsto, i po tom osnovu je utrošen iznos od 2,64 miliona eura.

„Za period od 22 mjeseca po ugovoru i još 12 po aneksu, dakle 34 mjeseca, proizvodnja nije izmještena na predviđenu lokaciju, jer za to nije bilo finansijskih sredstva, za šta je potrebno minimum 16 miliona eura, a više pokušaja iznalaženja strateškog partnera nije uspjelo. Po tom osnovu plaćen je zakup za preostali period u iznosu od 2,55 miliona eura“, dodaje se u Predlogu.

Alternativa tome je, kako se ocjenjuje, bila gašenje proizvodnje, oslobađanje lokacije i gubitak perspektive duvanske industrije u Crnoj Gori.

Predlog se konstatuje i da se od 13 osoba pozvanih za davanje izjava, koji su određeni uz saglasnost članova Anketnog odbora, na poziv se odazvalo njih 12, i to u skladu sa definisanim kalendarom rada Anketnog odbora i dali odgovore na sva postavljena pitanja prisutnih članova Anketnog odbora.

Sjednica Anketnog odbora, na čijem je dnevnom redu utvrđivanje Predloga izvještaja o radu Anketnog odbora, zakazana je za srijedu.

DKP je krajem 2005. podijeljen na dva preduzeća - Duvankomerc i Proizvodnju i obradu duvana. Predlog za pokretanje stečaja Privrednom sudu u Podgorici za DKP podnijela je Elektroprivreda u aprilu 2010. godine, zbog duga od 99,5 hiljada eura.

Početkom ove sedmice potpisan je ugovor o upravljanju NDKP, čime će zvanično biti likvidiran DKP, što podrazumijeva brisanje iz Centralnog registra privrednih subjekata, kao i njegovih akcija iz Centralne depozitarne agencije.

Ugovor su potpisali predstavnici Vlade, Glavnog grada Podgorica i arapske kompanije BMJ Industries FZ LLC.

Iz Tenderske komisije za privatizaciju saopšteno je da će Crna Gora, realizacijom planirane investicije u NDKP-u, dobiti savremenu fabriku koja će koristiti visokokvalitetne tehnologije.

"Investitor je, takođe, pokazao interesovanje i za otkup duvana od naših uzgajivača. Uspostavljanje saradnje u tom domenu i proizvodni kapaciteti investitora na drugim tržištima biće prilika za razvoj i ostvarivanje još značajnijeg obima otkupa domaćeg duvana i za potrebe drugih tržišta", naveli su iz Tenderske komisije.

Arapska kompanija jedina je dostavila ponudu na šesti tender za privatizaciju, odnosno dokapitalizaciju NDKP-a.

Izvor: Mina business

Portal Analitika