Region

AZINOVIĆ: Povratnici sa ratišta direktna prijetnja za regionalnu bezbijednost

BiH i druge zemlje koje strahuju od povratka svojih građana sa ratišta u Siriji i Iraku još uvijek nemaju provjerene alate za procjenu stvarnog bezbjednosnog rizika koji predstavlja njihov povratak - navodi Azinović za Pobjedu.
AZINOVIĆ: Povratnici sa ratišta direktna prijetnja za regionalnu bezbijednost
Portal AnalitikaIzvor

Povratnici s ratišta - oprobani u borba­ma, vješti u rukovanju oruž­jem i eksplozivom, i ideološ­ki motivisani - generalno se smatraju direktnom prijet­njom ne samo po bezbjed-nost BiH nego i po regional­nu i međunarodnu bezbjednost - navodi se u studiji „Zov rata u Siriji i bosanskohercegovački kontin­gent stranih boraca", koju je Atlantska inicijativa BiH objavila prošle sedmice u Sarajevu.

Jedan od autora istraživačkog projekta, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović ka­že za Pobjedu da BiH i druge zemlje koje strahuju od po­vratka svojih građana s ratišta u Siriji i Iraku još uvijek ne­maju provjerene alate za pro­cjenu stvarnog bezbjedno­snog rizika koji predstavlja njihov povratak.

Vjeruje se da bi se nakon povratka u matičnu zemlju mogli priključiti već postojećim mrežama ideološki radikalizovanih osoba i zajednica ili uspostaviti nove - navodi Azi­nović.

Dodaje da bi takve osobe mo­gle da vrbuju nove borce, te da bi njihova znanja i iskustvo mogli biti privlačni nekoj od organizovanih kriminalnih grupa.

- Veterani sa stranih ratišta mogli bi takođe proizvesti dugoročne posljedice po bosan-skohercegovačko društvo, jer bi se mogli nametnuti kao no­vi lideri svojih zajednica ili lako postati društveni uzori za mlade osobe i djecu koja žive u takvim zajednicama -kaže sagovornik Pobjede. Azinović ističe da je više istra­živanja utvrdilo da su počini­telji i planeri značajnog broja terorističkih napada u po­sljednjih nekoliko godina upravo veterani iz ranijih su­koba.

Motivi odlaska na ratišta u Si­riji i Iraku su, kako kaže, razli­čiti, ali većina dobrovoljaca u tome vidi ispunjenje vjerskog naloga.

Međutim, značajan broj dru­gih faktora, kao što su eko­nomski, socijalni, generacij­ski, podstiče, olakšava ili ubrzava takve odlaske - objašnjava Azinović.

On kaže da u BiH do sada nije bilo osmišljenog i usmje­renog napora za odvraćanje i prevenciju takvih odlazaka, pri čemu dodaje da se ovoj po­javi kasno počela posvećivati ozbiljna pažnja. - Uz početno nedovoljno ra­zumijevanje i praćenje ovog fenomena, složena struktura države i često preklapajuća ovlašćenja više od 20 policij­skih agencija koje u njoj djeluju još uvijek otežavaju napore za suzbijanje ovog bezbjednosnog izazova - objašnjava Azinović.

On smatra da se može očeki­vati dalja radikalizacija jav­nog prostora, prije svega kroz aktivnosti na društvenim mrežama i internetu. Azinović i njegov saradnik na projektu, islamski teolog i pu­blicista Muhamed Jusić došli su do zaključka da bi se bez strategije, kriminalizacija i re­presija vrlo lako mogle poka­zati i kao kontraproduktivne. Interventne potencijale tre­balo bi ojačati u porodicama, obrazovnom sistemu, organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici i medi­jima - kaže Azinović. Ističe da je na operativnom nivou nužno ojačati saradnju domaćih policijskih agencija, moguće i kroz formiranje posebnog policijskog tijela i kan­celarije tužilaštva na držav­nom nivou.

Neophodna je, kako kaže, i tješnja komunikacij a i koordi­nacija s policijskim agencija­ma na regionalnom i međuna­rodnom nivou.

Važno je pratiti radikalizaciju i vrbovanje, posebno na inter­netu i društvenim mrežama, a čija su meta mladi i djeca, te raditi na podizanju svijesti o (ne)sigurnosti na internetu -naglašava on.

Od presudne bi važnosti bilo razumjeti i prepoznati faze radikalizacije, naročito prve znakove i promjene u razmi­šljanju i ponašanju kod mla­dih, kako bi se moglo interve-nisati u dovoljno ranoj fazi tog procesa - zaključuje Azinović.

U Siriji bilo 156 muškaraca, 36 žena i 25 djece iz BiH

Istraživanje je utvrdilo da je 156 muškaraca, 36 žena i 25 djece, državljana ili porijeklom iz BiH, od kraja 2012. do kraja 2014. godine boravilo u Siriji, a pojedini i u Iraku. - Iz te skupine, 48 muškaraca i tri žene vratili su se u BiH do početka 2015. godine, dok je na ratištima u Siriji i Iraku pogi­nulo najmanje 26 osoba - navodi Azinović On dodaje da je prosječna starosna dob muškaraca iz ove skupine 32, a žena 27 godina.

Najčešći način odlaska bio je avionom iz Sarajeva, preko Ista­nbula, za Gaziantep ili Hataj, te odatle kopnenim putem do Kilisa i Azaza, odnosno Rejhanlija i Bab al-Have. Zadržavanja u Siriji su 2013. u prosjeku trajala oko dva mje­seca, a nakon toga, znatan dio dobrovoljaca vraćao se u BiH, neki za stalno, a neki da bi poveli porodice i vratili se u Siriju, lako usporen, trend se dijelom nastavio i tokom 2014. godi­ne, ali se vremenom broj povrataka znatno smanjio i skoro prestao. Pretpostavka je da se državljani BiH koji su sada u Siriji i Iraku nemaju namjeru vraćati u matičnu zemlju - kaže Azinović.

Portal Analitika