Politika

Vuković: Usvojen neustavan akt zbog političke sebičnosti

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanjau dijelu koji predviđa da se iz državnog budžeta partijama isplati novac u slučaju da opštine kasne, nije ustavan. To je politička odluka koja ruši pravnu normu i Ustavni sud neće imati problema da taj akt stavi van snage - ocijenio je za Pobjedu Miodrag Vuković, poslanik DPS-a i član radne grupe koja je radila ovaj zakon, ali koji je glasao protiv takvog rješenja.
Vuković: Usvojen neustavan akt zbog političke sebičnosti
Portal AnalitikaIzvor

Vlada je zatražila ocjenu ustavnosti novog Zakona o fi­nansiranju političkih subjeka­ta i izbornih kampanja, kojim je definisano da partije kojima opštine do petog u mjesecu za prethodni mjesec ne uplate novac koji im pripada, imaju mogućnost da u roku od 15 da­na podnesu zahtjev Ministar­stvu finansija da im se taj dug nadoknadi iz državnog budžeta. Takva odredba zapravo je usvojeni amandman Aleksan­dra Damjanovića i Nevena Gošovića. Oni su svoj prijedlog obrazložili time da bi njegovo usvajanje „omogućilo redov­no i kontinuirano izmirivanje sredstava političkim subjekti­ma ako lokalne samouprave ne ispune svoje obaveze". Dobili su podršku svih opozicionih partija, manjinskih stranaka i SDP-a, pa je amandman usvo­jen. DPS glasala je protiv tog rješenja.

Vuković je podsjetio da je njegova partija bila protiv takve odredbe jer je ona, kako je ka­zao, i nezakonita i neustavna.

- Više je razloga koji osporava­ju ustavnost tog akta. Ne po­stoji obaveza države da finan-sira takve zahtjeve, odnosno da umjesto opština bude su­bjekt za finansiranje partija -kazao je on.

Prema njegovim riječima, u pitanju je direktna obligacija između opštine i subjekata ko­ji konstituišu SO.

- Ako je opština u finansijskim teškoćama, onda je u proble­mima i kada treba da finansira novac političkim subjektima ili bilo kome drugo. Gdje u za­konu piše da su partije prve koje se naplaćuju? Ako država preuzme tu obavezu, pojavila bi se i druga pravna lica sa istim zahtjevima. Čemu bi to vodilo - kazao je Vuković. On je prigovorio i da predlagač amandmana nije naveo sa koje stavke u budžetu bi se izdvoji­la sredstva za tu namjenu. - Radi se o protivpravnoj odlu­ci. Takvo rješenje je politikantsko, „trese" ustavnu sta­bilnost i uređene odnose države i lokalnih zajednica. To je nevjerovatan stepen poli­tičke sebičnosti i isključivosti, kao i pravnog sljepila onih koji su podržali takvo rješenje -istakao je Vuković. Branka Bošnjak (DF), koja je bila članica radne grupe za izradu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i čija je partija podr­žala „sporno" rješenje, kaže za Pobjedu da odredba čija se ocjena ustavnosti traži „jeste specifična", ali da se ona nada da, ipak, nije neustavna.

- Pojedine lokalne samoupra­ve neodgovorno se ponašaju i često ne poštuju zakonsku obavezu, a pojedine čak i se­lektivno poštuju, pa birkaju kojoj partiji će redovno plaća­ti, a kojoj ne, ono što im zakon­ski sljeduje. Zato je i uvedena ova obaveza, jer Ministarstvo finansija ima mogućnost da uslovno rečeno uvede u red lokalne samouprave i da oni, uslovno rečeno, prebiju dug koji lokalne samouprave prave - kazala je Bošnjak.

Prema njenim riječima, s obzi­rom na to da Ministarstvo ot­pisuje dugove opštinama, nad­zorna uloga koja mu je data ovim zakonom je samo „pri­moravanje" da se poštuje za­kon.

- Pošto jeste malo specifična odredba, na ivici je ustavnosti, ali imajući u vidu pravnike koji su bili članovi radne grupe a saglasili su se sa ovim rješe­njem, nadam se da je, ipak, ono u skladu sa Ustavom - dodala je Bošnjak.

Opštine duguju partijama više stotina hiljada eura, a zahtjev za nadoknadu sredstava Mini­starstvu do sada je podnijela jedino Pozitivna Crna Gora. Ministarstvo finansija ranije je saopštilo da će, nakon konač­nog stava Ustavnog suda o ovom pitanju, sagledati potre­bu da se pokrene procedura za donošenje izmjena i dopuna Zakona o budžetu za 2015. go­dinu kako bi se obezbijedila sredstva za ove namjene, ukoli­ko te odredbe ostanu na snazi. Zakon o finansiranju politič­kih subjekata i izbornih kampanja usvojen je krajem prošle godine, a radila gaje Radna grupa Skupštine nadograđu­jući rješenja koja im je predlo­žila Vlada.   

Portal Analitika