NATO

NKEI 2013-2014: Evropski pokret predstavio preporuke i zaključke

Evropski pokret u Crnoj Gori predstavio je preporuke i zaključke šestog kruga sjednica Radnih grupa Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014).
NKEI 2013-2014: Evropski pokret predstavio preporuke i zaključke
Portal AnalitikaIzvor

Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta podsjetio je da ovaj projekat  finansira Istraživački centar Slovačke asocijacije za spoljnu politiku, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Slovak Aid-a, uz učešće Vlade i Skupštine Crne Gore, primjer dobre prakse saradnje državnih institucija i civilnog sektora. Šesti krug sesija radnih grupa označio je i posljednji krug sesija, dok će usvojene preporuke i zaključci sveukupnog rada radnih grupa i projekta biti predstavljeni na završnoj Plenarnoj konferenciji  Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014), zaključio je Radulović. 

Preporuke radne grupe I – pravosuđe i temeljna prava, koja je radila u okviru teme zaštita zviždača,  postojeći i planirani mehanizmi,  predstavila  je, pomoćnica ministra pravde Svetlana Rajković.

Preporučuje se usvajanje normativnog okvira u cilju uspostavljanja efikasnog sisitema zaštite zviždača i sa njima povezanih lica, dalje, realizovanje edukativnih programa na svim nivoima javne uprave, državnih organa, lokalne samouprave sa aspekta novih zakonskih mjera i mehanizama za zaštitu zviždača, i angažovanje na podizanju svijesti javnog mnjenja o štetnim posledicama korupcije i značaju uloge zviždača. 

Radna grupa II –pravda, sloboda i bezbjednost, koja je radila u okviru teme borba protiv računarskog (cyber) kriminala, došla je do preporuka koje je predstavio Vlado Dedović, direktor pravnog odeljenja u CEMI-ju.

Dedović je rekao da je radna grupa preporučila nastavak aktivnosti na harmonizaciji zakonodavstva Crne Gore sa visokim međunarodnim standardima u ovoj oblasti i pravnom tekovinom Evropske unije, zatim rad na kvalitetnijoj  primjeni  Konvencije o računarskom kriminalu  Savjeta Evrope. Dedović je rekao da se izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore moraju prepoznati krivična djela socijalnog inženjeringa i prevare počinjene posredstvom informacionih tehnologija. Zatim, preporučuje se formiranje Savjeta za informacionu bezbijednost  i kontinuirano jačanje tehničkih, kadrovskih,  finansijskih kapaciteta Nacionalnog CIRT tima i internih CIRT timova u državnim organima. Ministarstvu  za informaciono društvo i telekomunikacije preporučuje se iz radne grupe II, da preduzme mjere na afirmaciji i promociji servisa za pružanje pomoći žrtvama cyber kriminala.

Preporuke radne grupe III –poljoprivreda, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i ribarstvo, danas je na konferenciji predstavila Danijela Stolica, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo. Radna grupa preporučuje da se  uspostavi sistem izdavanja i provjere sertifikata o ulovu, da se radi na nastavku razvoja ribarskog informacionog sistema Crne Gore kroz uspostavljanje novih podsistema, zatim,  određivanje luka prvog iskrcaja i mjesta prve prodaje duž obale, određivanje jedne luke iskrcaja i prekrcaja za ribarska plovila trećih zemalja i formiranje međuinstitucionalne komisije za procjenu iz lova u sportsko-rekreativnom ribolovu na moru

Radna grupa IV – zaštita životne sredine, radila je u okviru teme – jačanje efikasnosti inspekcijskog nadzora za sporovođenje zakonskih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine, a njene preporuke predstavila je Nataša Kovačević koordinatorka programa u Green Home-u.

Preporuke su sledeće: neophodno je kadrovsko i tehničko jačanje Uprave za inspekcijske poslove, potrebno je preduzeti konkretne mjere radi inteziviranje saradnje Uprave za inspekcijske poslove sa drugim institucijama, preporučuje se angažovanje ekoloških eksperata na lokalnom nivou i preporučuje se lokalnim samoupravama da unaprijede  primjenu Zakona u pogledu nadzora životne sredine.

Bisera Turković, iz Evropskog pokreta, predstavila je preporuke radne grupe V – konkurencija, koja je u toku šeste sesije radila u okviru teme fiskalne mjere državne pomoći. Radna grupa je predstavila sledeće preporuke: preporučuje se da se fiskalne državne pomoći dodjeljuju kroz šeme fiskalnih pomoći, a što manje kroz individualne slučajeve pomoći, preporučuje se da svaka fiskalna pomoć ima jasan i opravdan cilj, kao npr.zadržavanje stanovništva ili kreiranje radnih mjesta,  da poreski sistem i odluke o pomoći moraju  biti što transparentniji i jednostavniji, a da Poreska uprava pristupi izradi  registra i odgovorajućih baza podataka za praćenje pomoći, od strane Poreske uprave.

 

Portal Analitika