Muzika

Zlatna pahulja: Svi dobitnici nagrada

Na 22. festivalu dječije muzike ,,Zlatna pahulja'' koji je održan 27. februara u Rožajama, članovi dječijeg hora ,,Zvjezdice'' postigli su izuzetan uspjeh. Na prvoj takmičarskoj noći nastupilo je 18 kompozicija, a dodijeljeno je devet nagrada.
Zlatna pahulja: Svi dobitnici nagrada
Portal AnalitikaIzvor

Sve tri nagrade za interpretaciju pripale su članovima hora ,,Zvjezdice'' i to: 

1. Tamara Vujačić - ,,BANG-BANG'' muzika, tekst i aranžman: Filip Ćabak
2. Iva Vujošević - ,,OČISTIMO SVIJET'' muzika: Ana Klepić, tekst: Dragan Radulović, aranžman:Slobodan Marković
3. Relja Ćetković - ,,ŽIVJELA ANA'' muzika:Vesna Veljković, tekst:Nedeljko Popadić, aranžman:Zoran Bogdanović

Nagrada za najbolju kompoziciju pripala je Ani Klepić za pjesmu ,,Očistimo svijet" koju je izvela Iva Vujošević.
Druga nagrada za kompoziciju pripala je Ladu Lešu iz Novog Sada, za pjesmu ,,Svađa u Zoo vrtu". Lado potpisuje i aranžman, dok je tekstopisac Vicko Vukelić. Ovu kompoziciju izvela je Jana Trifunović iz Podgorice, član hora ,,Zvjezdice". Lado Leš je za istu kompziciju osvojio i nagradu za najbolji aranžman.
Treća nagrada za kompoziciju pripala je Predragu Peđi Nedeljkoviću za pjesmu ,,Roditelji". Ovu pjesmu je izvela Ivana Popović iz Podgorice, takođe član hora ,,Zvjezdice".
Nagrada za najbolji tekst, pripala je Sanji Perić za pjesmu ,,Čarapice" u izvođenju Diane Zabiyako i Maše Paović.
Izvođače su pratile plesne grupe "Pahulje" i "Belisima", koreografkinja Aide Omeranović i Verice Urošević.
Program su vodili dječiji stvaralac Minja Subota i glumci Gradskog pozorišta iz Podgorice Jelena Simić i Dejan Đonović. Po ocje­ni ži­ri­ja na či­jem če­lu je bio kom­po­zi­tor Jo­van Ada­mov, a čla­no­vi pro­fe­so­ri­ca mu­zi­ke Bran­ka Ba­no­vić, pro­fe­so­ri­ca knji­žev­no­sti i pje­sni­ki­nja Bla­ga Žu­rić, di­rek­tor in­ter­na­ci­o­nal­nog fe­sti­va­la "Zlat­no sla­vuj­če" iz Sko­plja Bo­ban Jo­si­fov­ski i kom­po­zi­tor El­san Đo­zo­vić, naj­bo­lji scen­ski na­stup je imao Ar­nes Kli­ca iz Ro­ža­ja. On je iz­veo nu­me­ru "Ro­žaj­ske pa­hu­lje", ko­ju je u cje­lo­sti pot­pi­sao Zdrav­ko Đu­ra­no­vić.
Ibiš Ku­je­vić, kao ini­ci­ja­tor i je­dan od osni­va­ča smo­tre "Zlat­na pa­hu­lja", na­gra­đen je pla­ke­tom fe­sti­va­la, ko­ju mu je uru­čio di­rek­tor Cen­tra za kul­tu­ru Su­lej­man Ku­je­vić. Za­hva­lju­ju­ći se na pri­zna­nju Ku­je­vić je re­kao da za­slu­ge za dvi­je de­ce­ni­je ro­žaj­ske ma­ni­fe­sta­ci­je ima­ju pje­snik Dra­gan Ra­du­lo­vić, di­ri­gent Ra­do­van Pa­po­vić, po­zna­ti kom­po­zi­tor Jo­van Ada­mov, za­tim Mla­den Vuk­če­vić i Ha­san Kur­ta­gić, te dru­ga zna­čaj­na ime­na iz obla­sti mu­zič­kog stva­ra­la­štva.
Pu­bli­ku je kroz pro­gram vo­dio Mi­nja Su­bo­ta. Sce­na­rio je ura­dio De­jan Đo­no­vić, ko­ji je sa glu­mi­com Je­le­nom Si­mić, glu­mio ske­če­ve po mo­ti­vi­ma iz knji­ge Ri­fa Ha­dži­ća.

 

Portal Analitika

Komentari (0)

Želite da podijelite Vaše mišljenje sa čitaocima? Napišite komentar i započnite diskusiju.

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.