Politika

Milić traži mišljenje Državne izborne komisije

Izvor

Članom 80 stav 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da birač saopštava biračkom odboru svoje ime i prezime, a svoj identitet dokazuje ličnom kartom ili pasošem, ako sadrži matični broj ili broj lične karte, te da birač ne može glasati bez podnošenja dokaza o svom identitetu.

Lokalni izbori održani 07. aprila 2012. godine u Herceg Novom i Tivtu pokazali su da određeni broj birača nije zamijenio stare, plastificirane lične karte. U Crnoj Gori, u cjelini, broj građana koji posjeduju takve lične karte je svakako veći.

Takođe, u Crnoj Gori evidentno postoji i značajan broj birača koji posjeduju lične karte izdate na osnovu Zakona o ličnoj karti (Sl. list RCG „broj 20/93“) koje nijesu zamijenili sa ličnom kartom propisanom sada važećim zakonom, a čiji rok upotrebe je istekao sa 31. 07. 2012. godine.

Odredbama člana 68 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika (Sl. list CG „broj 46/11“), propisano je da lice koje je upisano u birački spisak, a ima državljanstvo neke od republika bivše SFRJ, ostaje u biračkom spisku ako do 31. decembra 2012. godine dostavi dokaz o crnogorskom državljanstvu.

Riječ je o licima kojima se saglasno važećem Zakonu o ličnoj karti ne može izdati lična karta, jer nemaju crnogorsko državljanstvo.

Zbog istog ta lica ne bi mogla ostvariti biračko pravo ukoliko bi im bilo onemogućeno da identitet dokazuju na osnovu lične karte izdate po ranije važećem Zakonu o ličnoj karti.

Jedno od osnovnih političkih prava građana, utvrđenih Ustavom Crne Gore, jeste njihovo biračko pravo. To pravo građanima Crne Gore upisanim u birački spisak ne može biti uskraćeno zbog činjenice da ličnu kartu čija je važnost istekla nijesu zamijenili novom ličnom kartom.

Ovo posebno ako se ima u vidu da lična karta na izborima služi isključivo kao dokaz na osnovu kojeg se utvrđuje identitet birača upisanog u birački spisak.Napominjemo da su na ranije održanim izborima (izuzev lokalnih izbora u Herceg Novom i Tivtu, održanim u aprilu 2012. godine), kao i na referendumu o državnopravnom statusu Crne Gore, na osnovu mišljenja Državne izborne komisije, odnosno na osnovu mišljenja Komisije za sprovođenje referenduma, glasali birači čiji identitet je utvrđivan na osnovu „stare“ (plastificirane) lične karte kojima je istekao rok važenja.

Imajući u vidu naznačeno, obraćam Vam se zahtjevom da Državna izborna komisija, na osnovu člana 32 stav 1 alinea 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, u vezi sa primjenom člana 80 istog Zakona, treba dati Mišljenje, čijom primjenom će se omogućiti svim biračima, koji su upisani u birački spisak, da na parlamentarnim izborima i lokalnim izborima u Nikšiću, Budvi i Kotoru, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine, svoj identitet mogu dokazivati i na osnovu „stare“ (plastificirane lične karte), kao i na osnovu lične karte izdate po osnovu Zakona o ličnoj karti (Sl. list RCG „Broj 20/93), kojima je rok važenja istekao, a u kojima je upisan broj lične karte, odnosno matični broj.

Portal Analitika