Baner
cheap car hire podgorica
Dijalog - Komentari
Iliri, Sloveni, Crnogorci
14. jun 2012.

malbasaNarodi na Balkanu, mnogo više nego što su to do nedavno mislili i željeli, imaju inkorporirane ne samo kulturne elemente starosjedilačkog ilirskog stanovništva, nego i njega samog. Moglo bi se čak reći da je ilirski element imao veoma važnu ulogu u formiranju moralnih, kulturnih, tjelesnih i psihičkih osobina crnogorskog naciona koji sada ovdje živi. Predstavljanje Crnogoraca kao „najčistijeg“ dijela srpskog naroda tokom XIX vijeka u kontekstu stvaranja velike južnoslovenske zajednice, naivno i s ponosom je prihvaćeno. Tim procesom je, za dugi niz godina, ugašena naučna potreba da se istraži i eventualno rekonstruiše istorijska nit između ilirskog plemena Dokleata, antičke Duklje i srednjovjekovne Dukljanske kraljevine.

Piše: Predrag MALBAŠA

Problematika identiteta Ilira i njihove kulture značajno je zaokupila pažnju istraživača iz raznih naučnih disciplina tokom XX vijeka. Kvalitetnijem rasvjetljavanju ove teme u mnogome je doprinio veliki broj arheoloških istraživanja na prostoru bivše Jugoslavije, brojni naučni simpozijumi i posebno razvoj arheologije i izučavanje kulture Ilira u Albaniji. Zahvaljujući tome, danas se nesporno može tvrditi da ilirska kultura, kao ni sami Iliri, nijesu nestali sa istorijske scene ni dolaskom Rimljana u ove krajeve, a ni seobom Slovena, već su oni nastavili živjeti sa nama i u nama, koji danas živimo na tlu što su ga u praistorijsko i ranoistorijsko doba nastanjivala ova plemena.

Njihova prošlost i kultura sastavni su dio nacionalnih istorija Crnogoraca, Hrvata, Slovenaca, dijelimično Srba i Bošnjaka i, razumije se, najprije Albanaca, za koje se sa sigurnošću može reći da je naučno ustanovljeno njihovo direktno porijeklo od najmanje jednog ilirskog plemena. Naše još uvjek skromno poznavanje Ilira, njihove kulture, jezika i prošlosti ima osnovu u dvije vrste izvora, pisanim tekstovima grčkih i rimskih pisaca i arheološkom materijalu. Od samih Ilira nijesu ostali nikakvi pisani tragovi, a njihovi susjedi, Grci sa juga i Rimljani sa zapada, pišući o njima uglavnom sa neprijateljskih pozicija, sigurno su u svojim tekstovima unosili i veliku količinu neobjektivnosti.

Od Ilira do Crnogoraca: Propašću antičkog svijeta i promjenama nastalim seobama naroda, nestaju za jedan duži vremenski interval i pisci koji se zanimaju za prošlost Ilira. Ipak, ilirsko ime nije zaboravljeno. Sa njim se počev od XII vijeka diče i slovenska plemena, pa se do kraja XIX vijeka u radovima Nićifora Dučića, Ljudevita Gaja i drugih autora, provlači apsurdna misao Mavra Orbinija da su Iliri govorili slovenskim jezikom.

14iliri4Tokom XIX vijeka počinju značajnija arheološka istraživanja materijalne kulture Ilira. Na osnovu ovih materijalnih tragova, pokušava se riješiti niz otvorenih pitanja.

Za nauku su posebno zanimljiva pitanja porijekla Ilira, njihovi odnosi sa Grcima i Keltima, formiranje ilirske države, „stepen“ njihove romanizacije u zavisnosti od kraja u kojem su boravili i veoma značajno pitanje - ostavština Ilira i njihove materijalne kulture kroz kulturu južnoslovenskih naroda i njihov doprinos u formiranju duhovne i materijalne kulture Crnogoraca, kao i udio koji su Iliri imali u etnogenezi crnogorskog naroda.

Arheologija i njeni rezultati upozoravaju na značajnu činjenicu da postoje velike razlike u materijalnoj kulturi između pojedinih ilirskih plemena, ili skupa plemena, i da su, prema tome, razlike postojale i u duhovnoj kulturi. Zato treba imati obzir da kulturni fenomen ustanovljen u jednom ilirskom plemenu ili jednom kraju, ne daje neko opšte ilirsko značenje, mada sličnosti definitivno postoje.

Takođe, arheološka istraživanja, pokazuju da se pod pojmom Ilira moraju razumjeti miješovita, heterogena plemena, očito srodna, koja se nijesu potpuno stopila u jedan entitet i nijesu morala imati isto porijeklo. Iz podataka antičkih pisaca i arheoloških tragova na prostoru bivše Jugoslavije, raspoznajemo sedamdesetak ilirskih plemena. Lokaciju ovih plemena lako je odrediti za ona razdoblja gdje su o njima ostali pisani podaci. Tako, polazeći od juga ka sjeveru, susrećemo, između ostalih, Enhelejce, Piruste, Labeate, Dokleate, Plereje, Ardijeje, Japode, Laburne, Histre...

U službi Rima, a za sebe: Mada mnoge pojedinosti iz života Ilira nakon dolaska Rimljana još uvjek nijesu dovoljno poznate, analiza materijalne kulture i umjetnosti baca prilično jako svijetlo na neobično zamršene i zanimljive aspekte ilirsko–rimskog „ujedinjenja“ u raznim područjima života i u raznim predjelima ilirskih zemalja.

Samo površna analiza arheološke građe iz ovog doba, otkriva da proces romanizacije nije svuda tekao ravnomjerno. Dok su urbanizovana sjedišta na primorju ili unutrašnosti bila potpuno romanizirana, pa se u njima govorilo i pisalo latinskim jezikom i živjelo kao u svakom velikom gradu Rimskog carstva, dotle je izvan tih središta situacija bila posve drugačija. Iliri, premda podvrgnuti snažnom procesu akulturacije, nastavljaju u zabačenim krajevima govoriti svojim narodnim jezikom, poštuju svoje bogove, pokopavaju mrtvace na tradicionalan način, oblače svoju narodnu nošnju i dijeci daju domaća imena.

Način na koji se vršilo uklapanje domaćeg stanovništva u život državne administracije, vojske i života uopšte, pokazuje da Rimljanima nije bilo stalo da lokalno stanovništvo u potpunosti romaniziraju ili izvrše genocid u smislu odnarođivanja. Rimljani su za cilj imali da u pokorenim kolonijama imaju mirne i radne stanovnike, hrabre vojnike, spremne da, braneći imperiju, brane svoj dom i svoju porodicu. Ako su u tom smislu pokoreni narodi vjerno služili Rimu, tada su Rimljani bili veoma tolerantni prema svim manifestacijama starosjedilačkih kultura. A Iliri su pripadali upravo onom narodu koji, kada je definitivno potpao pod vlast Rima, služio je vjerno njegovim interesima.

14iliri3Koliki je stvarni udio Ilira u rimskoj kulturi, politici, vojsci i ekonomiji, treba tek utvrditi, ali je bez sumnje mnogo veći nego što se mislilo u prošlosti. Opštom svojinom kasnog Rimskog carstva postali su, između ostalog, ljekovita biljka Iris Illyrica, brzi ratni brod Liburna, nazvan po Liburnima koji su ga prvi sagradili, kao i široka bijela haljina velikih rukava, Dalmatica preuzeta i u hrišćanskoj religiji do danas.

Trag koji je nemoguće potrijeti: Što se dogodilo sa neromaniziranim stanovništvom u toku dugih vijekova kasne antike i ranog srednjeg vijeka, teško da će se ikada saznati. Osim toga, do nedavno nauka nije pokazivala veće zanimanje da otkrije što se „stvarno“ dogodilo sa neromaniziranim stanovništvom, poslije seobe Slovena. A nije postojala ni želja da se u materijalnoj i duhovnoj kulturi kasnijih civilizacija na Balkanu, otkriju ostaci kulture preistorijskih i Ilira iz vremena Rimljana.

Odbijajući iz svoje prošlosti ilirsku komponentu i insistirajući samo na nesporno dominantnom slovenstvu, raniji istraživači su otvorili prostor albanskom nacionu da slobodno prigrabi sebi i za sebe čitavu ilirsku kulturu, pa da čak pokuša iz nje crpjeti prava za neke državne projekte. Ipak u zadnje vrijeme učinjeni su napori, prije svega kombinacijom istorijskih izvora, rezultata arheologije, etnologije i lingvistike, da se pokušaju otkriti elementi ilirske kulture u današnjim kulturama na Balkanu i na osnovu toga rasvjetliti uloga koju je neromanizirani ilirski supstrat imao u etnogenezi današnjih balkanskih naroda.

Rezultati i zaključci do kojih je savremena nauka došla je, u suštini, fakat da narodi na Balkanu, neki više a neki manje, ali svakako mnogo više nego što su to do nedavno mislili i željeli, imaju inkorporirane ne samo kulturne elemente starosjedilačkog stanovništva, nego i njega samog. Pitanja odnosa Ilira i Slovena i pitanje odnosa starih Ilira i današnjih Albanaca, iako su se pojavila veoma rano i imaju veliko značenje, u svojoj biti su veoma različito koncipirana.

Mnogi stručnjaci drže danas dokazanim da su Albanci jedini balkanski narod koji direktno vuče svoje porijeklo od starih Ilira. Zaštićeni visokim i neprohodnim planinama, izvan puteva kojim su se kretale vojske i varvarski narodi u vrijeme velikih seoba, prirodno nadareni visokim natalitetom, vezani jakim i brojnim porodičnim odnosima i specifičnim moralnim kriterijumima, ti poslednji ostaci Ilira sačuvali su veoma mnogo elemenata duhovne i materijalne kulture svojih predaka.

Najteže su se o pitanju porijekla albanskog naroda složili lingvisti, a razlog treba tražiti u tome što se prva knjiga na albanskom jeziku pojavila tek 1555. godine. Arheologija je, sa druge strane, u mnogome doprinjela i pomogla da pitanje kontinuiteta Ilira i Albanaca izađe iz sfere spekulacija.

14iliri5

Etnolozi su, pak, proučavajući vrlo bogatu albansku etnografsku građu, pronalazili u njoj niz elemenata koji direktno potiču iz predistorijske ilirske baštine. Osobito su brojni ilirski ostaci u narodnoj nošnji današnjih Albanaca, religioznoj simbolici, narodnom plesu, antroponimiji, toponimiji i slično.

Uopšte se drži s pravom da je današnja bijela kapica, geleshe, direktnog porijekla od slične kape koju su nosili Iliri. Takođe se lička, dalmatinska i crnogorska kapa mogu staviti u vezu sa „njihovim prototipom“ naglavkom koji su koristili Japodi. Ilirske su žene, sudeći prema prikazima na spomenicima iz rimskog doba, glavu pokrivale maramom. Po obliku, kao ni po čemu drugom, ova marama nije se razlikovala od marame koja se u mnogim dijelovima Balkana nosi i danas kao dio ženske narodne nošnje.


Porijeklo dokazano i toponimima:
Dok su napori stručnjaka koji se bave pitanjem ilirsko–albanskih odnosa, usmjereni ka identifikovanju što većeg broja činjenica koje potvrđuju kontinuitet Ilira i Albanaca, dotle se za prostor Balkanskog poluostrva nastanjen Slovenima, proces sastoji u utvrđivanju uloge starosjedilačkog stanovništva u formiranju današnjih slovenskih naroda, odnosno formiranju njihovih kultura.Ovdje se svakako treba podsjetiti rimskog hroničara Varona, koji pripovjeda kako su ilirske žene lako rađale: „Kada bi došlo vrijeme porođaja, udaljile bi se s posla u polju, rodile bi bez ičije pomoći i odmah se vratile i nastavile sa radom, držeći dijete u naručju kao da su ga našle, a ne rodile“.

Danas se raspolaže sa čitavim nizom pouzdanih dokaza koji takvu ulogu osvjetljavaju, ali smo još uvjek veoma daleko od cijelovitih studija o tom pitanju. Ovome su u mnogome doprinjeli veliki nacionalni projekti tokom XX vijeka koji su zdušno zatirali sve neslovenske tragove srpskog, hrvatskog i crnogorskog naroda.

Bez sumnje se može zaključiti da su Lika, Dalmacija i Duklja toponimi ilirskog porijekla. Ti, čak do današnjih dana, preživjeli nazivi područja mogu imati mnogo dublje značenje nego što se u prvi mah može pomisliti. Ta pojava više nego i jedna druga svjedoči o miješanju starosjedilačkog življa sa slovenskim došljacima.

Takođe naučno ustanovljena heterogenost ilirskih plemena jednostavno upućuje na zaključak da su i slovenske kulture izrasle na vrlo različitim kulturnim osnovama, koje su u mnogome uslovile „različiti“ razvitak južnih Slovena u pojedinim krajevima.

14iliri1

Svakodnevni život slovenskih plemena ovisio je u mnogome o geografskim prilikama u kojima su ona živjela. Te prilike su bile veoma različite, od ostrva i primorja sa blagim mediteranskim podnebljem, preko plodnih nizina uz velike panonske rijeke, pa do visokih vrletnih planina Crne Gore i drugdje, na kojima su oštre i surove zime uslovile tamošnjim stanovnicima način života i običaje. Prilagođavajući svoja naselja i svoje domove, odjeću i obuću, svoj cijelokupni način života okolini koja ih je okruživala, Sloveni su vjekovima živjeći u različitim uslovima stvorili i različite običaje i vrlo različite mentalitete. Koliko su geografski i klimatski uslovi bili sličniji, toliko je sličnija bila etnografska baština i obratno.

Tako je u slovenskoj kulturi, moguće utvrditi čitav niz elemenata ilirskog porijekla: pokopavanje u rakama obloženim kamenjem, običaj tetoviranja, a ima mišljenja da je i krsna slava običaj ilirskog porijekla. Može se naslutiti da je i vrlo raprostranjen kult zmije, ostavio mnoge tragove u brojnim manifestacijama tog kulta u slovenskoj mitologiji.

Ilirski moralni kod: I u crnogorskoj kulturi moguće je utvrditi čitav niz elemenata ilirskog porijekla. Ilirski ostaci u narodnoj kulturi, načinu pokopavanja mrtvaca, narodnoj nošnji i obući, jelu i piću, društvenoj organizaciji, muzici, plesu, jeziku dovoljno su brojni da se iz njih može zaključiti da su slovenska plemena, došavši u ove krajeve u šestom i sedmom vijeku, zatekli u Prevalisu, prilično brojno starosjedilačko nepotpuno ili dijelimično romanizirano stanovništvo, prije svih potomke Dokleata i Labeata sa kojima su se tokom vjekova asimilirali i tako u svom narodnom entitetu sačuvali ostatke starih Ilira.

Moglo bi se čak reći da je ovaj ilirski element imao veoma važnu ulogu u formiranju moralnih, kulturnih, tjelesnih i psihičkih osobina crnogorskog naciona koji sada ovdje živi. Ovaj proces u mnogome je ubrzao primanje hrišćanstva, širenje pismenosti i stvaranje Dukljanske države.

Predstavljanje Crnogoraca kao „najčistijeg“ dijela srpskog naroda tokom XIX vijeka u kontekstu stvaranja velike južnoslovenske zajednice, naivno i s ponosom je prihvaćeno. Tim procesom je, za dugi niz godina, ugašena naučna potreba da se istraži i eventualno rekonstruiše istorijska nit između ilirskog plemena Dokleata, antičke Duklje i srednjovjekovne Dukljanske kraljevine.

Komentari (168)
 • Nero Wolf
  Odličan tekst gospodine Malbaša - sve što ste rekli potpisujem. Htio bih dam jedan slikovit prikaz ko smo mi Crnogorci danas (ali i ko su današnji Srbi, Hrvati, Bošnjaci itd.) Zamislite jednu tortu koja je sastavljena od patišpanja i raznih šlagova unutra - na kraju ta je torta zafilovana tankim završnim slojem koji može biti od čokolade, šlaga posutim orasima, jagodama itd. E taj tanki (ili nešto deblji) završni sloj koji je dao izgled toj torti, pa je na osnovu njega i dobila ime - e to su Sloveni koji su došli u VII vijeku na Balkan. Taj sloj je najtanji, kao što je potomaka tih Slovena među nama najmanje. Unutrašnjost torte koja čini njenu suštinu - to je starosjedelačko stanovništvo na Balkanu čiji smo mi danas mahom potomci, samo smo zafilovani tankim slovenskim slojem koji nas je i odredio jezički kao Slovene - jer Sloveni, Germani, Romani i Kelti danas predstavljaju jezičke grupe po kojima su svrstani narodi raznog etničkog porjekla.
 • Nejtan
  Upravo tako, kao što pokazuju i analize genetskih haplo-grupa i tipova ... ljubiteljima 'nacionalne čistote', bilo koje nacionalnosti, te činjenice će biti nemoguće za svariti :)))

  Fascinantan je podatak da je slovenska haplo-grupa zastupljena u Crnoj Gori sa svega 7% !

  Manje od obije Ilirske grupe, manje od keltske, manje od azijatske ... oni, dakle, nisu mnogo prelazili Dinaride.
 • a ne bi bilo ni toliko slovens
  nego su brze migracije u posljednjih stotinak godina donijele razne 'narode i narodnosti', u malu CG je lako unijeti demo-promjene.
  Posebno je solidan broj Crnogoraca oženio Srpkinje ... inače, dobro je 'udariti' jedan stari genetski kod svježom krvlju, ako ništa ono iz bioloških razloga.

  To, doduše, nije ništa u odnosu na ilirski 'kanistar' koji smo mi prenijeli u kontinentalne djelove. Eto, upravo zahvaljujući nama, Srbi imaju gotovo pola genetskog materjala današnjih Albanaca :)

  Čak ni Srbi ni Hrvati nemaju dominantnu slovensku haplo-grupu, mislim da im ne prelazi 40%
  Izgleda da je ''Hej Sloveni'' bila pogrešna himna za bivšu Jugoslaviju hahaha

  Nauka je majka

 • Miroslav Ćosović
  Nero, ovo poređenje sa tortom Vam je vrlo dobro.
  Tanki završni ja bih nazvao - SLOVENSKI JEZIK.
 • Mitar Krstović  - Hrana za neurone
  Ozbiljni ljudi od misli, znaju da za jednu napisanu stranicu , prethodno treba pročitati minimum hiljadu...a za pretenziju na naučnu reč taj odnos je milion.
  Pa Iliri jesu govorili srpskim jezikom, i Aleksandar Makedonski je govorio srpskim jezikom, ... a Kumrovački đaci ponavljači su čak išli dotle da kažu ili insinuiraju da su Šiptari poreklom od Ilira, što ničim nikad nije povezano osim germansko-vatikanskim silovanjem nauke i zločinima nad Slovenima.
  Francuski etno-genetičari su nakon iskopina kod Đakovice u prošlom veku NEDVOSMISLENO UTVRDILI da Šiptari nemaju ama baš, nikakve veza sa Ilirima. Ta studija je sklonjena iz Arhiva SFRJ, arhiva Srbije, Arhiva SANU,...?????
  PS. inače tog Francuskog naučnika su, nakon objave studije, dva puta pokušali da likvidiraju Albanija i Šiptari u Parizu, prvi put oni sami, a drugi put preko Slovenaca...srećom neuspešno.
  Čitajte malo braćo Crnogorci pa će biti više pameti nego čuđenja.
 • Nero Wolf
  Gospodine Krstoviću, Iliri nisu govorili srpskim jezikom, a Aleksandar Makedonski nit je govorio srpskim jezikom, nit je bio Ilir - već antički Makedonac koji je upravo najviše proširio grčki jezik i kulturu - više nego ijedan Grk u njegovo doba.
  Što se Albanaca tiče oni jesu ostaci starobalkanskog stanovništva, međutim najvjerovatnije i nisu bili Iliri koji su govorili kentum jezikom, već su vrlo moguće potomci Tračana (ili Dardanaca) koji su govorili satem jezikom, a koji su se kasnije sklonili sa pravca prodora Slovena u neprohodne albanske planine da bi se kasnije pojavili u istorijskim izvorima u XI vijeku. Mada kao što rekosmo - Iliri nisu bili jedna monogena etnička grupa, već heterogena pa nije nemoguće sa te tačke gledišta da su i Albanci potomci ilirskog plemena Albanoa, a ti Albanoi nisu morali imati nikakve krvene veze sa drugim ilirskim plemenima - Iliri su bili jedna skupina samo u očima Rimljana.
 • Boban Bg
  @Nero Wolf
  Činjenica je da raspolažete sa mnoštvom činjenica. Možda bi bilo dobro da sami napravite autorski članak o kome se može polemički raspravljati. Ne na način kako to radi g. Krstović jer je to trivijlno tumačenje istorije i iskrivljavanje činjenica u kojima se sve što počinje sa s tumači kao srpsko. Ne vidim neku produktivnost u polemisanju sa iracionalnim, zato se nadam da ćemo mi. koji želimo čuti relevantne činjenice, čuti nešto novo i saznati o svojim korijenima, vašim autorskim tekstom. Pozdrav!
 • Anonimus
  Ako za svojih 70-ak godina nisi saznao o svojim korijenima - blago tebe!
 • Boban Bg
  Jedno je znati ko si i kom narodu pripadaš, a drugo prapočetke tvog naroda. Samo Srbi imaju jednostavna rešenja. Pitaj Mitra Krstovića i odmah će ti reći.
 • Mitar Krstović  - Pristojnost
  G Wolf, iz kojeg dela ste vi zaključili da ja tvrdim da je Aleksandar Makedonski Ilir, i da tvrdim da je živio u istom vremenskom razdoblju kad i Iliri...????!!!! Ili ako niste Vuk (srpski) nego Wolf (nemački), pokušavate da diskredujete činjenice posrednim putem. Ako ste pravi Wolf onda to ide u onaj program germansko-vatikanskog nametanja i silovanja nauke u korist "nadrase"
  Pa nemačka akademija nauka je potvrdila doktorsku disertaciju jednoj hrvatskoj istoričarki jer je ipak zaključila da je Aleksandar Makedonski govorio jednom od verzija srpskog jezika. Neznam još da li se slažemo da je jezik Vrhovna odrednica bilo kog naroda.
  Otuda, i ovaliko arlaukanje Hrvata, Kvazi-Crnogoraca, i Poturica da menjaju ime jezika kojim govore, pa čak ( kod Hrvata) i do pokušaja destruktuiranja temeljne slovenske fonetike.
  G. Wolf pročitajte ponovo početak mog prethodnog komentara, pa porazmislite malo , pre nego odgovarate sa pozicije sa koje želite...a što se tiče Kočića i Nušić...
 • Dex
  U periodu o kojem se govori nema srpskog jezika, nema Srba ... ko vas uči ove bajke, da su Srbi stariji i od ledenog doba i tako to ?
  Objavljivanje rezultata genetskih istraživanja negira puno toga, moraćete da angažujete crkvena 'učenja' ili da ugasite nauku kompletno, jer vam rastura te mitove ...
 • Anonimus
  Krstović je u pravu , jer :
  "Do četvrtog vijeka poslije Hrista Danska se zvala Srbija" , pa "Srbi imali azbuku nekoliko vjekova prije sumerskog pisma u Mesopotamiji" , kažu da su "Oni uzeli od nas Srba azbuku, a vidite koliko se diže u nebesa ta mudra Grčka, ta velika rimska kultura, egipatska, a sve su preuzeli od nas, čak i Jevreji su preuzeli srbicu od nas" , a sva je "savremena evropska civilizacija nastala iz antičke srpske civilizacije" , pa još ne znate "da su Srbi najstariji narod Evrope, majka svih bijelih naroda."
  E zaboravih "etrursko pismo je stara srbica", a "po Herodotu, Tirensko i Baltičko more zvalo se Srpsko more" .

  Ajde jadan , amebe su nastale od srba .
 • :)))
  Zaboravio si na one stare pećine Aboridžina, đe se vide prvi crteži četiri ocila !
  Nego, uništila ih je Australija, uz pomoć Vatikana, CIA-e i Masona, a Aboridžinima tajnim eksperimentima izbrisala sjećanja na svoje daleko porijeklo i slavljenje Svetoga Save .... sve protiv Srba, .... jedna ! :))))))
 • Anonimus
  Cak Noris je Crnogorac!
 • Mitar Krstović
  ...tako je...
  Celokupna bela rasa na planeti je nastala od Slovena..,a svi Sloveni vode poreklo od Srba., pa i Crnogorci...
  Sve ostalo su evolucijske genetske promene, kao posledica ,prvo uticaja, a zatim prilogođaavanja , na različitim područjima bitisanja, od univerzalnog matričkog koda.
  Vaše teorije su "čvrste", glatke i slatke kao Wolfova Torta ( predložiću da se ovaj izraz standardizuje u nauci od filozofije do etno-genetike).
  Vi Crnogorski genijalci trebalo bi da shvatite da pamet ne zavisi od sposobnosti informisanja na Internetu, već, od broja sinapsi među neuronima kroz koje se ta informacija obrađuje i molekularnog memorijskog spoja nastalog kao posledica zasićenosti (zaključka) nakon pomenute obrade.
  Tu negde Vam "šmercuje"....
 • Crevljar iz Prokunaha
  Viđi Mitre što kažu tvoje knjige za nas Prokuhananje. Naši stari vele da smo mi gledali kako Bog đelje vašeg prapraprapraprapretka od donjeg dijela leđa Adamovih.
 • Miśut
  Eto, za početak, prezime Krstović nije srbsko, jer ne odgovara pravilima srbskoga jezika. Da si Krstić nekako bi se dalo uđenut.
  A, drugo, "genetika unatrag" po kojoj su đedovi potomci svojijeh unuka ja mnim nije razborita. Ha?
 • ja sam mitru krstovicu
  tako mitre da nastavim. njihove zene,mislim ilirske su se lako poradjale ali nase jok. porodjaj jedne prosjecne srpkinje, po kazivanju jednog njemackog akademika savremenika tih dogadjaja, trajao je sedam dana i sedam nociju. ima cak nagovjestaja da je atlantida srpski grad i da je ustvari ona bila na uscu cijevne u moracu i tu je i potonula. ne znam mitre zasto ovo uopste i pisem jer ovi danasnji crnogorci nista ne citaju i onda nas ne razumiju. komunisticka propaganda potpomognuta belosvetskim bitangama pokusava svim silama da smeste srpski narod u bezlicnu masu drugih naroda ali mi se ne damo jer sto rece stari sokrat od stotinu ljeta srbi su narod najstariji, nebeski i sto jos ne. zato mitre ne uzbudjuj se zbog ovih neprosvijetljenih ljudi nego da popijemo .... pa da spavamo a koliko god nam se zdravi smijali mi cemo reci .... je svacija. ...
 • ja sam mitru krstovicu
  tako je mitre i ne samo aleksandar makedonski nego i odisej je pricao srpski. name on je iz okoline svrljiga i bio je u svoje vrijeme veliki uzgajivac priplodnih krmaca. za danasnje vrijeme to i nije neki veliki posao, nekih desetak priplodnih krmaca ali u to vrijeme itekako. nego da se vratimo temi, naime kako je stara srpska tradicija lutanje morima tako odisej da nije bio srbin ne bi zivu glavu izvukao. ovu pricu ne prica bilo ko nego slijepi srpski guslar homer. sama sreca je spasila da se dva srbina ne pokasape na troji ,naime nekih pola sata prije smrti slavni srpski junak ahil je htio da ubije odiseja ali kad je vidio da se krsti sa tri prsta bacio je sablju i posao u zagrljaj bratu po vjeri. ali nesreca ne ide sama naime ahil se okliznuo na krv koja je potocima tekla i sazuje mu se opanak i dok se obuvao kazu da je odnekud, niko nije cuo pusku doletjela strijela i pogodila ga u petu. no nece dukljani da citaju mitre
 • Miroslav Ćosović  - Jedan etnološki prilog, koji potvrđuje priču o Ili
  Dobar članak.
  Malbaša piše:

  "Ovdje se svakako treba podsjetiti rimskog hroničara Varona, koji pripovjeda kako su ilirske žene lako rađale: „Kada bi došlo vrijeme porođaja, udaljile bi se s posla u polju, rodile bi bez ičije pomoći i odmah se vratile i nastavile sa radom, držeći dijete u naručju kao da su ga našle, a ne rodile“."

  Ja sam kod Malbaše čitao prije nekoliko godina. 2010. sam gledao jednu dokumentarnu emisiju o Kučima, odmah se sjetio ovog Malbašinog pisanja i snimio sam sljedeće, pogledajte priču vremešnog Vlada Popovića iz Kuča:

  https://www.youtube.com/watch?v=iAgnYXzo9GQ

  I što sad kaže trust mozgova Dobrica Ćosić, Nogo, Čavoški, Bećković? Ilirke se porađaju na jedan načina, 2000 godina kasnije na istom prostoru se žene porađaju na isti način, a nemaju nikakve veze?!


 • Anonimus
  Porodjaji su kljucni dokazi!!!
 • Anonimus
  Nije ključni, ali je jedan od dokaza:
 • M. Ć.  - Još jedan etno prilog
  Još jedno svjedočenje:

  "Na Svetog Nikolu sam rodila Bogića u šumi, vraćajući se iz mlina, gdje sam prethodno odnijela da sameljem 20 kilograma kukuruza", priča 104-godišnja Ljubica Stojanović

  http://www.vijesti.me/vijesti/ljubica-stojanovic-plete-drugi-vijek-cla nak-107169

 • Bobo
  "Predstavljanje Crnogoraca kao „najčistijeg“ dijela srpskog naroda tokom XIX vijeka u kontekstu stvaranja velike južnoslovenske zajednice, naivno i s ponosom je prihvaćeno. Tim procesom je, za dugi niz godina, ugašena naučna potreba da se istraži i eventualno rekonstruiše istorijska nit između ilirskog plemena Dokleata, antičke Duklje i srednjovjekovne Dukljanske kraljevine."

  Pravo u suštinu problema , nijesmo se bavili sobom nego nekim neostvarivim idelima srpstvom i jugoslovenstvom , srećom po nas sve je više obrazovanih crnogoraca sposobnih da razgone nametnutu maglu naše prošlosti .
  Bravo za gospodina Malbašu .
 • PG  - pitanje
  zasto je autor teksta skrio strukturu genetskog markera stanovnika Srbije, koja je rađena istim istraživanjem,,,, već je naveo samo podatak za 12a haplogrupu... daj neka da kompletnu sliku, da vidimo kolika je to razlika između Crnogoraca i Srba?
 • Crevljar iz Prokunaha
  HAPLOGRUPE KOD CRNOGORACA
  I2a – Vlasi/Morlaci – 29,2%
  E1b1b – M215 – Iliri – 27%
  R1a – slovenska haplogrupa – 7,4%
  R1b – Baski,Škoti,Irci….(Kelti) – 9,4%
  J2a i J2bsa – osmanlijsko porijeklo – 9,2%
  Srbi:
  30% slovenskog gena,
  21% gena Ilira,
  18% tevtonskih gena,
  14% zapadnoevropskih (keltskih),
  9% gena Feničana,
  6% Helena i
  2% –Vikinga!
 • Nero Wolf  - @ Crevljar iz Prokunaha
  Ne postoje slovenske haplorupe i geni, kao ni tevtonske, keltske itd. Takve interpretacije rezultata istraživanja su pogrešne, pri čemu su ovi za Srbiju nerelevantni jer ih je radila IGENEA i oni odskaču od par ostalih koji su objavljivani u naučnim časopisima. Evo istraživanje Šajle Mirabel za CG:

  I2a2 - 29.2%
  E1b - 27.0%
  R1b - 9.4%
  R1a - 7.4 %
  I1 - 5.3%
  J2a - 4.7
  J2b - 4.5%
  G2 - 2.5% itd ...
 • Crevljar is Prokunaha
  Manje više napisaste isto što i ja za Crnogorce. Ako nijesu tačni podaci za Srnbe a vi ih korigujte. Tačno je da ne postoje haplogrupe tevtonske, keltske... ali je tačno da se pojedine haplogrupe identifikuju preko određenih grupa naroda, odnosno haplogrupa koje preovlađuju kod tih naroda!
 • ilir  - genetika
  ilirski gen kod Albanaca E1B1B
  57% Kosova - 39.6% Albanija - 47.8% Albanci Makedonije
  R1b zapadnoevropski
  29.4 Kosova - 36.2% Albanija - 27.9% Albanci Makedonija
  Da su Crnogorci Iliri to nema sumnje, ali ne svi mozda 60%.
  Da je jedan dio Crnogoraca i Albanci braca po krv isto nema sumnje.
  KASTRATI veliko Albansko pleme a ima u Crnogorce KASTRATOVICI
  pa GJONAJ - GJONOVIC, SHALJANI su trece po velicini - SALJIC isto
  LEKA - LEKIC, QOSJA - QOSIC ima jos mnogo da ne nabrajam.
  KATUNJANI - SELJACI jer katun je selo na Albanskom jeziku.
  Mnogo toponime duz Dalmacije mogu se objasniti Albanskim jezikom.
  Turci su popisivali stanovnistvo kad su osvoili balkan,tako da se vidi da
  u NOVI PAZAR i okolina 80% stanovnistva bili ORTODOKSI ARNAUTI
  koi ne govore RBSKI JEZIK to je isto sa manjim procentom oko 40% za
  VRANJE, PROKUPLJE, NISH ijosh neka druga mesta.
  Vidi sad ov...
 • Anto
  Bravo Pedja, sto bi rekli staroiliri iz Dalmacije, pravo u sridu :)
  Ovo za porodjaje je najjace, ima knjiga o crnogorkama koju je napisala, mislim da se preziva Milic nasa zena koja dugo zivi vani, nakon razgovora sa starim zenama, preko 90, svih vjeroispovijesti u CG. I tu jedna veli kako je rodila jedno od djece, nosila balu drva na ledja i prtila snijeg. Kad su je stigli trudovi nije htjela da baca drva no je rodila onako pod teretom u snijeg. A redovno su radjale u konobe da ne sporkaju kucu.
  Neka se malo pocelo razvedravat vise gore crne, vakat je.
 • Nero Wolf  - @ PG
  Pa ja ne znam da je gospodin Malbaša sakrio ikakvo genetsko istraživanje jer ga ja u tekstu nisam našao? Vjerovatno mislite na istraživanje Šajle Mirabel sa druge teme? Evo vam njeno istraživanje za Srbiju:

  I2a2 - 38.5%
  E1b - 17.3%
  R1a - 14.5%
  I1 - 7.6%
  R1b - 4.5%
  J2a - 3.3%
  N - 3.3%
  G2 - 2.2%
  H - 2.2% itd ...
 • Miśut
  Pogledajte:
  http://enlite.org/ins4.pdf
 • Miśut
  Ođe se više radi o vjerovatnoćama, a i uvjernjima, no o egzaktnoj nauci.
  Mene je uvijek zanimalo kako to da se neke bolesti dobijaju izključivo preko nekoga živoga medijuma, a izključuje se mogućnost nastanka bolesti. Da li to znači da su neke bolesti stare koliko i život i da nigda nijesu nastajale, samo se "selile"? Također, za neke anomalije tvrde da su izključivo genetske prirode, ali je očito da su one jednom morale NASTAT? Da li to onda znači da nije moguće da ista pojava dva puta nastane? Ovo pišem radi toga što iz ove "genetske" priče proizlazi da geni mutiraju, ali samo jednom na isti način. Ja se pitam što to gene spriječava da nezavisno mutiraju na isti način? Ako može jednom, zašto ne bi moglo i drugi put?
 • Anonimus  - 
  Правилник Цепања Српске Нације На Више Нација:
  1. Прво се појави нека особа која износи разне идеје о различитости из политичке користи, али по правилу, те идеје не наилазе на опште прихватање, због постојања јаког национализма
  2. Када политичко уређење постаје денационалног типа, онда наступају људи, који сада, из нових политичких разлога оживљавају старе теорије, које овај пут због изгубљеног националног жара добијају знатно више присталица
  3. Истиче се да Словени који су у 7. веку населили југозападни Балкан нису сви Срби (и ако их тако дефинишу савременици) и да је део словена потпуно различит на остале, који и ако су Срби, и деле све карактеристике, апсолутно немају никакве везе са оним "племеном" од кога је настала та нова несрпска нација!
 • Miśut
  Ovo je u vezi one narodne: U laži su kratke noge. Koliko gođ vi mantrali, istina pobjeđuje. Možda za promjenu razmislite jednom, radi čega niko ne želi bit "Srbin" uz prkos "srbskome poreklu"?
  Nije istina da "savremenici" "definišu" sve Slavene Srbima, jer uglavnome i oni pišu o prošlijem vremenima, o kojijema znaju samo iz pripovijedanja. Liše toga, skoro svi, ako ne i svi koji spominju Srbe, samo su s njima imali mirnodobske kontakte, dok su o ostalijema samo slušali ili eventualno s njima ratovali. U to vrijeme nijesu tačno ni znali kako se pojedina plemena nazivaju, pa su im sami proizvoljno davali imena iz komunikacijskijeh razloga. Od tuda su Srbi dobili ime po nazivu opanaka koje su nosili (tzv. srbulje), kako to piše car Konstantin Porfirogenit prije 11 stoljeća.
 • Anonimus
  4. Отварају се дебате, али након што се у њих укључује српска страна са адекватним доказима постају смешне, а заговорници нове нације бивају исмевани.
  5. Затим се прибегава новом кораку, (напомена: још се нико није издвојио од осталих Срба, а да није барем у неком тренутку био поклоник овог изузетно примамљивог корака), а то је апстраховање чињенице да су Илири увелико изумрли народ у доба насељавања Словена и тврдња да се преци нове нације, заправо потомци Илира и позивање на измишљене глупости измишљених генетичких стручњака! Предности ове теорије су непотребност доказивања било чега, јер више није важно ко су Словени, важно је да постоји оправдање зашто се не треба изјашњавати Србима!
  Драго ми је да су и национални Црногорци, дошли до 5. правила, то је доказ да ће се обликовање нове нације завршити!
 • Anonimus
  Поздрављам све људе са ових простора, чији су се преци изјашњавали Србима, били Православци и позвали се на Обилића, а који из било ког разлога не желе да буду део наше нације, да се што пре придруже националним Бошњацима, Хрватима, Црногорцима, Србијанцима, Албанцима, јер ништа није боље за једну нацију, него кад се сама чисти од нељуда! Надам се да ће се на послетку Србима звати само они људи који су опстали Византију, Турску, Немачку; Америку и остале Окупаторе, Сачували своје Име, Презиме, Славу; Језик, Обичаје и НАРОДНОСТ!
 • Boban Bg
  OVA ISTRAŽIVANJA JE FINANSIRALA I VLAST U SRBIJI. ZAŠTO AKO NIJESU RELEVANTNA? ZNAČI, AKO NIJESU PO VOLJI ONDA SE ONAJ KO KORISTI TE PODATKE PROBLEMATIČAN I TADA SE UDARA NA MITOLOŠKU PRIČU I VELIKONACIONALNU "ETIKU". A SVE ZAČINJENO PATETIKOM I NACIONALNIM PATOSOM.
 • Miśut
  Ime su vi dali Vizanti, prezime ste od nas ukrali (prije doseljavanja Crnogoraca prezimena nijeste ni imali), za slavu ne znam mada spominju da su je imali i Iliri, jezik vaš je ekavizirani (po bugarski) crnogorski jezik, s primjesama hrvatskoga, običaji su vi toliko šareni, da ne postoji nešto što se može nazvat srbskijem, jer sve su samozvani srbi donijeli iz svojijeh prapostojbina, a narodnost ste prisvojili, jer pravi Srbi koji jedini imaju pravo na to ime, nestali su za turskoga vakta. Po mojemu viđenju, novopazarski muslimani vjerovatno imaju najveće pravo na srbsko ime, ali i na cijelo srbsko nasljeđe.
 • Kotor
  Text je dobar, ali se cini kao nedorecen.
  Kad je trebalo uci u direktnu i detaljnu analizu povezanosti Ilira sa danasnjim stanovnicima Crne Gore, jednostavno se stalo sa pisanjem. Definitivno, Crnoj Gori je potreban precizan i sveobuhvatan naucno istrazivacki rad, da se konacno utvrdi nase porijeklo i prekine sa spekulacijama, pisanjem istorije po sopstvenim interesima, da nas neki susjedi nazivaju Srbima, drugi potomci Hrvata itd.
  Istina se mora utvrditi i objaviti.
  Takodjer, Crnogorska Akademija Nauka, gdje su oni u svemu i po slicnim pitanjima? Oni treba da ovakve projekte vode i budu lideri ali ocigledno im to nije u interesu da se otkrije prava istina stanovnistva
  danasnje Crne Gore.

 • Nero Wolf  - @ Anonimus
  Ne možete protiv nauke - u modernoj istoriografiji je sve više prisutan stav da su stanovnici Balkana u velikom procentu potomci starosjedioca, a tek u malom procentu potomci doseljenih Slovena u VII vijeku. I taj stav je prisutan i kod srpskih istoričara (Deretića ne ubrajam u iste). Nisu Iliri izumrli - velika je vjerovatnoća da ste vi bez obzira kako se danas nacionalno izjašnjavali potomak nekog Ilira. Kasnija etnička pripadnost, narodonosna i znatno kasnije nacionalna svijest nema veze sa ovom nesumnjivom činjenicom.
  Inače jasno je i da ti malobrojni Sloveni na Balkan u VII vijeku nisu došli kao jedno ili dva plemena, već ih je bilo dosta više.
 • Anonimus
  Очигледно сте направили лапсус, ја сигурно нисам потомак Илира, могуће је да је неко некада имао нешто илирске крви међу мојим прецима, али то је то! А да ли је могуће да неко заиста верује да у нашој крви постоји процентуално колико смо које племе! Па и та плеемена су настала од некога, а ако би ишли уназад дошли би до Адама и Еве! Оно што нас чини припадницима неког етничког корпуса јесте култура коју чувамо, а она се огледа у језику, обичајима, именима, ХЕРОЈИМА! Ово сам написао великим словом, јер се важност ових огледа у томе што с национални Црногорци одмах по настанку своје нове нације почели да траже и нове хероје! Па су тако истовремено почели да измишљају трачеве о старим херојима СРПСТВА, па су Немањићи злочинци, Његош се курвао, Никола лагао због власти, али су зато Секула и Штедимлија, који су друговали са Усташама изузетно позитивне личности!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Adam i Eva su biblijske izmišljotine. Inače ćeš mi morat obvjasnit kako su od Eve nastali Crnci. Bila je priča za neku Zećanku, ali za Evu nečuh da je imala vezu sa američkim pilotom.
 • Miśut
  "Jezik, običaji, imena, HEROJI" - sve to, baš sve razlikuje Crnogorce od Srba. Mi imamo svoje heroje, ali stvarne, a ne mitske. Stvarni heroji su ljudi ka i mi, s manama i vrlinama. I nemamo problem i pokazat te njine mane. Vrijeme glorifikacija i odijuma prošlo je. Nit su jedni bezgriješni, nit su drugi crni đavoli. Heroji srbstva nigda nijesu bili i naši heroji, iako je obrnuto često bivalo. Jer, ono što vi kod svojijeh vidite ka herojsko, nama više sliči zločinačkome. Razlike su nepremostive. Primjer: Novica Cerović upamćen je ka junak koji je ubio Smail-agu Čengića (iako su se pojavili i "novi" kandidati). Ali, Novica je isto tako iša na grob Smail-agin u Gacko da se pokloni velikome turskome junaku. Vi ne da nemate takve primjere, već biste svakoga popljuvali ko bi takvo što učinjeo.
 • Anonimus
  Крсто Зрнов Поповић, који је био борац за Краља, али не треба заборавити да је исто тако слао молбе Александу и заклињао му се на верност до смрти, да је сарађивао са Италијанским Окупаторима Црне Горе и да је био Србенда, данас постаје важнији националним Црногорцима од Милоша Обилића, чији су орден њихови најхрабрији преци носили! Страни Агент Бескичмењак звани Славко данас је идол националним Црногорцима, а без размишљања се придружују секти коју су све православне цркве проклеле! Не разумем када ћете се освестити, нико вас не тера да будете Срби, али барем не понижавајте свој народ, понашате се као климактеричне жене након развода!
 • Crevljar iz Prokunaha
  E šteta što si Anonimus. Sve li znaš majka ga rodila. Ne treba ništa iskat, samo tebe treba pitat i ti sve znaš. Znaš bolje o meni no ja sam. Jedino ne znam za tog Obilića. Neki vele da se zva Kobilić prema nekoj klimakteričnoj ženi, a neki vele da je to fantazija poput ove tvoje o Crnogorcima. Reci mi ljeba ti đe si to sazna za tog Miloša (K)Obilića? Samo mi nemoj guslarske pjesme. Inače će bit i da je Musa Kesedžija (ne ovaj iz Vijesti) gusla sa tim Milošem. Ako nijesi znava Otomansko carstvo je bilo ozbiljnija država no što je tvoja ikada bila, pa niđe nema pomena o tom tvom Milošu i o tome kako je uša u čador (kada je Murat bio u kampu u Miločeru) i "rasporio Murata. Ja mislim da si ti mnogo iša na guslarske večeri pa ti je to malo poremetilo misli. A mi smo ti Crnogorci racionalni ljudi, ne vjerujemo u duhove. A Krsto je istinski, griješio jest, ali je i diga ustanak protiv vaše okupacije.
 • Anonimus
  Иначе нису вас комшије никако звале, већ сте се ви дичили као највећи Срби, наследници Душана Силног, а ваше Владике су сматрале себе наследницима Српских Средњовековних Патријарха! И о Црвеним Хрватима је теорију измислио ваше горе лист, а не неки комшија! Докле ћете се понашати као тај Деретић, и око сваке чињенице измишљати разне теорије које потпуно губе све логичке конекције са датим доказима? Чим неко изјави нешто везано за неизбрисиво СРПСТВО Републике Црне Горе, он је или ВеликоСрбин (Србијанац из Србије), или Српски Агент (Србијанац из Црне Горе) или Посрбица (Црногорац из Србје или Црне Горе). А истина је та да док су Црногорски владари покушавали да промовишу себе као Србе достојне својих предака, Србијански владари су их сматрали обичним горштацима!
 • Miśut
  Uglavnome sve što si reka jest - netačno. Da ne rečem što prikladnije. Naši vladike nijesu ni spominjali "srbske srednjovekovne patrijarhe", pošto su isti, i kad ih je bilo, bili turski sluge. Nemoj miješat Crnogorce sa Crbima (lažnijem Srbima), a nemoj se ijedit što srbstvo Crne Gore ne postoji, a politikantsko poigravanje sa srbstvom dvojice Petrovića ne možeš koristit ni njih same da proglasiš Srbima, a kamo li sve Crnogorce. Jer, njino srbstvo nije etničko, već političko-politikantsko, koje se uz prkos svijem pritiscima Nikole Mirkova - nije primilo kod većine Crnogoraca. I, ne zamjeri, i pored svijeh grešaka, mi se našijem vladarima uvijek možemo ponosit, dok su vaši vazda bili na sramotu i za sramotu (oceubice, sinoubice, razvratnici, ludaci, čudaci... i redom polupismeni ili nepismeni, dok su svi naši bili načitani i zborili su po nekolika strana jezika).
 • Nero Wolf  - @ Anonimus
  Čitate li vi Tibora Živkovića? Kaže li on da smo mi (mislim i na Crnogorce, Srbe, Hrvate, Bošnjake, Makedonce, Bugare, Albance, Grke) u najvećem procentu strarosjedioci Balkana? Kaže li to Radivoj Radić? Sram ih bilo - Srbi su a tvrde da smo većinom potomci starosjedilaca Balkana koje su Sloveni (među njima i tadašnji Srbi) ovdje zatekli :-)
  Drugi dio priče o crnogorskoj naciji nema nikakve veze sa ovom temom i prosto ne osjećam potrebu da ulazim sada u tu priču. Crnogorska nacija danas postoji i ona je nesumnjiv fakticitet. A kako ni jedna jedina nacija na šaru zemaljskom nije nastala "vještačkim putem" (niti nacija može tako nastati), voljom jednog čovjeka ili nevelike grupe ljudi koji su masovnom hipnozom ubjedili veću skupinu ljudi da su "ono što nisu" ta priča je smiješna i bespredmetna - i crnogorska nacija je kao i sve druge naravno imala svoj razvojni put.
 • Anonimus
  Апсолутно се слажем с тобом у свему што си навео и ја никада нисам написао да постоје "вештачке" нације! Национално Црногорци Постоје, ја тврдим да су настали као последица политике Др. Секуле Дрљевића, али претпостављам да се ту не слажемо, а искрено да признам, апсолутно ме није брига са киме се слажем, а са киме не! Немам никакакав интерес према Републици Црној Горе, нити ме је лично брига ко сте, али има и превише чињеница да бих прихватио теорије да смо ми Србијанци и ви Црногорци различити народи! Што се тиче Тибора Живковића, он није открио ништа ново, већ на основу истих чињеница тврди различите ствари, тј. претпоставља! А ја сам алергичан на претпостављања! Не разумем зашто ви либерали стално њега наводите, као да је духовни вођа, па се његово мишљење уважава као догма! Ја ћу пре читати савременике, него њега, или било ког другог модерног аутора!
 • Nero Wolf
  Naravno da nije Sekula Drljević stvorio crnogorsku naciju, niti je to učinio Milovan Đilas - naciju ne može da stvori jedan čovjek, niti grupa ljudi - nacije nastaju u određenom prirodnom istorijskom procesu. Ako što je vas briga slaže li se ko sa vama ili ne, mene još više briga priznajete li vi crnogorsku naciju ili ne - i ne morate je priznavati što se mene tiče - pet vam para za to ne dam.
  Kažete radije bi pročitali nekog savremenika nego Tibora Živkovića ili Radivoja Radića??? Koliko ja znam obojica su još živi i zdravi i bave se intezivno naučnim radom - upravo su oni ti savremenici i moderni srpski istorigrafi, a ima ih i još - evo vam ga i Petar Vlahović, Srbin po nacionalnosti, akademik CANU - i on kaže da smo prvenstveno starosjedioci. Tu je Jovanka Kalić, Miloš Antonović. Pa tu su savremenici Florin Cutra sa univerziteta u Floridi i Daniel Džino sa univerziteta u Sidneju - i treba da čitate savremnike.
 • Anonimus
  Господине Мишут, највероватније под "двојицом Петровића" мислите на Владику Василија и Светог Петра Цетињског, пошто сам ја читајући њих схватио да они доживљавају себе, свој народ и своје земље као Српске! Такође Василије јасно наводи српске православне митрополите и међу њима оне из Земље Црне Горе И Брда! Петар Први Петровић приликом говора Црногорцима истиче да у њима Српско Срце куца и Српска Крвца Врије! Него, оставимо се ми цитатологије, ствари треба у глобалу гледати, као што сам напоменуо, не убеђујем било кога да је нешто што не жели да буде, изјашњавајте се како желите, али не очекујте од нас да толеришемо кривљење историје које стално промовишете! Кад већ причаш о Србијанским владарима, прочитај како се Данило и Никола обраћају Михаилу и Александру Обреновићу! Гледају их као виша бића, а ови њих као горштаке! Ја нисам поносан на то, али то су историјске чињенице!
 • Crevljar iz Prokunaha
  E jedino što si dobro reka je da su Danila i Nikolu Mihailo i Aleksandar Obrenovići gledali sa visine, ka gorštake (tako ja danas gledam Dodiga). Što je najgore to su i zaslužili. Da nijesu zaslužili ne bi ti meni danas citatologovao. Red je da znaš da su Crnogorci dobili to ime polovinom 15. vijeka a Srbi se pod tijem imenom pojavljaju krajem 18.vijeka. Pa me prosto zanima što Srbi ne uzeše ime Crnogorci kad smo jedan te isti narod no uzeše Srbi. A to što ti misliš da nekoga vrijeđaš kad kažeš da je na nivou Šćiptara (tvoje riječi, ja ih tako ne zovem) to je prava slika srpskog šovonistiškog viđenja svega i svakoga. Može bit da misliš da si bolji od njih? Meni je jako drago što si ti tako siguran u tačnost onoga što ti pišeš za razliku od nas koji krivotvorimo istoriju i "pretpostavljamo" dok se držiš činjenica. Biće da si u pravu samo ako je 1000 puta ponovljena laž istina.
 • Anonimus
  Opet ti ta velika slova a u taj vakat rekao- srbin srpstvo=pravoslavac pravoslavlje.
 • Miśut
  Ne mislim na njih, jer oni nijesu "doživljavali" to što ti zamišljaš da jesu. Vasilije je zborio o "slavenoserbskijem narodima" u koje je ubraja i Crnogorce, što jasno pokazuje da srbstvo nije nacija, već bi mogla bit vjera, a sam izraz ni malo nije crnogorski, očito je uvezen. A, Sv.Petar Cetinjski NIĐE ne veli to što mu ti imputiraš, već upavo suprotno. Taj dio njegova govora očit je falsifikat Medakovića, jer Crnogorci i "naša ljubeznejša braća Srblji" za mitropolita sigurno nijesu jedan narod.
  "Dvojica Petrovića" su Rade Tomov i Nikola Mirkov, čije zablude su dovele do nastanka Crba.
  Što se tiče "obraćanja" mora bi razumjet da su naši vladari bili obrazovani i kulturni svjetski ljudi, diplomate, a vaši polupismeni čobani, što su pokazivali i njini maniri i vokabular. "Ja sam ponosan na to i to su povijestne činjenice."
 • Anonimus
  Ми не сумњиво имамо и гене староседелаца, али то је од неких динараца, међутим у 7. веку свако иоле научен зна да није могће говорити о илирима као о народу који и даље насељава Балкан! А тек није могуће говорити о нама као неким потомцима Илира! Ми смо Словени по свему судећи, те обичаје чувамо, та имена носимо, тим језиком причамо! Јако је лепо чути да смо ми староседеоци Балкана, али не постоји довољно чињеница, које би поткрепиле те теорије, а мене чењенице интересују, не теоретисање! Не желим никога да увредим, али овакве приче су на нивоу Шћиптара, не на нивоу наших интелектуалаца!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Neznam kako ti nije jasno da mi s tobom nemamo ničesa zajedničkog. Nema Crnogorca koji dijeli tvoje misli. Da ne rečem, gadljivi smo na takav način mišljenja. Tu pjesmu, naučenu naizust, pjevaju svi srpski nacionalisti evo najmanje 150 godina. I što bi na kraju? Sve vi bi džaba! Što više kevćete to smo mi veći Crnogorci. Da nas puštite sa tim seljačkim pričama mi bi živjeli ka građani, kod kuće bi bili Crnogorci a u socijalnom, oli društvenom, ispoljavanju građani CG, tj. kad pređemo preko praga. I to što vrijeđaš Albance ka da su neko dno, to govori o vama najviše. Nama su Albanci komšije i to bolje no neki! Đe god ste prškali sa vašim nacionalističkim pričama svuđe ste krv prolili. Vrijeme je da malo odmorite!!!
 • Anonimus
  Што се тиче овога Србин=Православац, знате и сами да је то обична глупост, па Василије у својој "Историји О Црној Гори", јасно пише да су Црногорци Грчке вере, и српског порекла! Такође Српско Срце и Српска крв се не тумаче другачије осим као етнички појмови!
  Вулфе ниси ме разумео, мислио сам на савременике историјских догађаја, не на наше сдавременике! Тибор Живковић није живео у доба насељавања Словена! Кад се открију неке нове историјске чињенице онда ће бити места за модерне ставове, али док користимо исте чињенице, сигурно нећу више ценити мишљења нових историчара него они много награђиванијих! А ако већ толико волиш САНУ, не разумем зашто не читаш све историчаре, већ оне који се супротстављају твојим ставовима одбацујеш, а они чији ти ставови иду у прилог су по твом мишљењу апсолутни! Шћиптаре не називам ја тако, већ сами себе тако називају они!
 • Anonimus  - Kakav genije posrbljavanja!
  Đe to piše Vailije?
  Mogu ti reći da si strašno lukav! Sad sa tim lažnim citiranjem Vasilija, upravo si supio da napraviš jednog ili dva Srbina! Bravo ti si genije posrbljavanja!
 • Nero Wolf  - @ Anonimus
  Pa kad bi čitali samo "savremenike događaja" bez savremene naučne istorijske interpretacije - šta će nam onda istorija kao nauka?
  U tom slučaju istorija Srba na ovom području bi bila završena još prije nego je Porfirogenit napisao svoj DAI - on tamo piše da su Srbi u IX vijeku do te mjere bili uništeni od Bugara da je Časlav kad se vratio u Srbiju zatekao samo 50 ljudi koji su preživljvali baveći se lovom.
  Istorija je nauka - i ona kao i druge nauke ide naprijed. Svaka čast Galileju, Njutnu, Ajnštajnu - oni su bili ispred svog vremena i nemjerljivo su pomogli razvoju nauke. Ali oprostite - mi danas znamo više nego što su znali Galilej, Njutn, Ajnštajn - nauka je otišla naprijed, i svakim danom ide naprijed.
  Vaša teza da volite da čitate samo recimo Ćorovića (kome svaka čast) a ne T. Živkovića je ravna tezi da je fizika završila svoj razvoj sa Ajnštajnom, pa današnja otkrića fizičara nisu više vrijedna čitanja.
 • Anonimus
  Шћиптаре нисам вређао, већ утврдио чињеницу да сви њихови стручњаци твде да су они староседеоци Балкана и чист илирски народ! То је исто као када бих ја твдио да смо ми Срби потомци Келта! Они су сами одредили свој ниво, и од њих нико не очекује квалитетније посматрање историјске грађе, али када видим да и наши интелектуалци следе њихове кораке онда се заиста изнервирам!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Koje činjenice imaš da nijesu starośedioci? Osim srpskih istoričara naravno. Haplogrupe upravo pokazuju suprotno od tvojih i tvrdnji mnogih srpskih istoričara. Albanci imaju čak 50% haplogrupu E1b. Najbolje će razvoj genetike pokazat svu lažavost veljenacionalnih nazoviistorija. Za sad je moguće ustvrtiti samo prvog pretka, za očekivat je da u genima postoje zapisi koji će bolje razjasniti, napretkom nauke, i istorijat nacija.
 • Anonimus
  Срби се први пут помињу пре нове ере, а као дефинисан народ у пределу данашње Пољске још почетком 9. века! Касније се током целог средњег века помињу, а у периоду Турске владавине, највише се о српској традицији прича у Црној Гори, Боки, Брдима, Далмацији и Војводини, јер је већина Срба из Косова, Метохије, Херцеговине и Рашке ту отишла, барем по мојим сазнањима! Ти си мислио на појам Србијанци који се заиста користи тек од 18. века, тек након устанака се ова територија назива Србијом, по Деспотовини, али средњовековна држава се никада није звала Србија! Црногорци су сматрали себе већим наследницима српске државе од Србијанаца! Када бих бирао између националног имена Србијанци или Црногорци, изабрао бих да се зовем Црногорац, јер је старије! Али Србин је много старије име од ова два термина и означава читав наш етнички корпус СРБА!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Đe se pominju Srbi prije nove ere? Ako misliš na naziv Sardea, to je naziv za Srbe samo u žešćoj mašti. I te priče za Tirensko more i za Etrurce su priče za malu đecu. Na jednoj strani si vrlo maštovit i kreativan dok si na drugoj strani vrlo sumnjičav. Upravo ti sve vrijeme i pričam da su za vas 1000 puta ponovljene laži postale istina. Moga bi ti izložiti cijelu istoriju dolaska Obodrita i Ljutića iz Polablja , o čemu govore brojni toponimi kao Zeta, Morača, Gorica, Ostrog ....u rimsku provinciju Prevalis, vijek i po prije nego bilo koja slovenska plemena, njihovo miješanje sa postojećim stanovništvom i nastankom prve crnogorske države. Ali neznam što bi gubio vrijeme sa jednim srpskim nacionalistom, koji vidi srpstvo đe ga nema a ne vidi crnogorsku samobitnost koja izbi oči. Jedini argument koji imaš je panslavizam Petrovića. Budi siguran nijesu mislili na ovakvo srpstvo kakvo se danas promoviše!!!
 • Nero Wolf
  Au? Spomene nekih Srba zaista imamo prije nove ere - ali ne u Evropi, već u Iranu i Zakavkazju, pri čemu je veliko pitanje da li je tu riječ o nekom narodu, plemenu ili prosto nekoj statusnoj grupi ljudi. Početkom IX vijeka nemamo ni najmanjih indicija o postojanju nekih Srba na teritoriji današnje Poljske, ali zato imamo spomen srpskog kneza Dervana 631/2. godine u Fredegarovoj hronici (dux gente Surbiorum que ex genere Sclavinorum) koji je upadao u Tiringiju i Saksoniju, na osnovu čega je jasno zaključeno da su se Srbi i tada nalazili u Lužici (istočna Njemačka). Prvi spomen Srba na Balkanu je kod Ajnharada iz 822. godine, a tek onda kod Porfirogenita sredinom X vijeka. Pojam "srbijanac" se ne koristi od XVIII vijeka, već tek od sredine XIX vijeka. Nikakvih masovnih seoba Srba sa Kosova ili Despotovine u Zetu nije bilo - narodna tradicija je jedno, istorijski fakti su drugo.
 • Miśut
  Đe li stiječeš ta "saznanja" da mi je znat? Viđi, ako se "u CG, Boki, Brdima.." "najviše priča o srpskoj tradiciji", jer su se tamo (očito pred Turcima) Srbi iz "Kosova, Metohije, Hercegovine i Raške" sklonili, to onda znači da ih ođe prije Turaka nije ni bilo. Ipak, pošto se radi o katunima zetskijem, sumnjam da bi ih ovi puštili na svoje, osobito što su se i sami u te katune morali sklanjat izpred Turaka. No, sve su to sitnice. Mene zanima samo "slučajnost" da tamo đe se zbori crnogorski (makar i rudimentarno), tamo đe se čuju gusle i pjesme deseteračke uvijek živi spoznaja da su predci tijeh ljudi tamo došli iz Crne Gore. Zanimljiv mi je i fakat da vojvođasnki Srbi za koje postoji dokaz da su potomci izbjeglica s Kosova, pojma nemaju o kosovskome boju, a Crnogorci za čije predke povijest veli da nijesu Kosova gledali, guslaju "sve u 16" o kosovskome boju. Logično da je Kosovo mit kad su ga stvorili oni koj tamo nijesu bili.
 • Crevllar iz Prokunaha
  Srbi se prvi put pominju na ovim prostorima u djelu "De Administrando Imperio" vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita, đe on piše o Hrvatima, Srbima, Dukljanima, Travunjanima, Zahumljanima i Neretvljanima. Poslije njega nekoliko vizantijskih hroničara i istoričara pišu da su svi Južni Sloveni: Skiti, Varvari, Iliri, Tribali, Sloveni, Dalmati. Sve Srbe, odnosno Rašane i njihove vladare i velmože nazivaju Tribalima i tribalskim za čitavo vrijeme od 1929, od Georgija Palimera do 1363, do Maksima Kavskoga livita (104 godine). Falsifikovanje istorije i svojatanje istorije Crnogoraca kao srpske započelo je od grofa Đorđa Brankovića pa preko Dositeja Obradovića, Jovana Rajića, Gavrila Stefanovića- Venclovića, Sime Milutinovića, Vuka Stefanovića - Karadžića, Ilije Garašinina, Milorada Medakovića, Dimitrija Milakovića i drugih. Ako si mislio da se Nero Wolf poziva na njih loše si mislio!!!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Pominješ Miloša Obilića, a morao bi znati da su i on i Jug Bogdan sa 10 Jugovića, Toplica Milan, Kosančić Ivan, Pavle Orlović, Banović Strahinja, Gojko Mrnjavčević .... sve izmišljene ličnosti. Vuk Stefanović - Karadžić je u svom članku "Srbi svi i svuda" iz 1849. "proglasio" Srbime sve od Trsta i Soče do Egejskog mora. U pjesmi "Tri sužnja" (Srpske narodne pjesme IV. Nolit Bg, 1969) započeo je sa "Procvilješe tri srpske vojvode u sužanjstvu paše skadrskoga.." iako ta pjesma, koja se originalno zove "Plač tri tavničara", počinje stihovima "Zacmilješe tri valjatna sužnja u tavnici od Skadra vezira" . Ako oćeš mogu ti do śutra navodit falsifikate. Tvoj problem je što misliš da je sve što si pročita tačno, da tačnije ne može bit. A ja ti kažem da su istoričari dokazivali svoje teorije izmišljajući činjenice ako ih nije bilo, ili su najboljem slučaju prešućivali one koje im ne idu u prilog.
 • Anonimus
  Ти си своје познавање историје доказао, кад си рекао да се Срби помињу први пут код Порфирогенита! Франачки анали нас помињу пре њега, а помињемо се још у неколико докумената, не нанеким морима, већ баш у крајевима данашње Пољске, а ти прочитај нешто пре него што расправљаш! Не желим да улазим у расправе о византијским историчарима, упутио сам те да прочиташ како називају владаре Дукље, и Дукљане током буне против Византије! А лепо је што си нагласио да су се људи из некадашње Рашке називали територијално и Трибалима, јер баш тако називају ти исти писци и владаре Дукље! Ја не мислим да су Војисављевићи из Рашке, то ти изгледа ислиш! Заборавио си да се безброј пута током средњег века називамо Србљима, Српска земља, а да се простор Рашке и Зете увек називао на свим картама Сервиа!
 • Miśut
  K.Porfirgenit je decidirano napisa što znači ime "Srbi" i kako je nastalo. Onda ga može pominjat ko oće i đe oće. Jer, ti "Srbi" živjeli su pod zidinama njegove rezidencije.
  No, što se sve sbivalo daleko od te rezidencije ili koje stoljeće prije, za K.Porfirogenita i za sve one koji su pisali s prostorne i/ili vremenske distance, velika je nepoznanica. Tu vrstu podataka valja primit k znanju, ali ih se ne može uzimat za dokaze. Makar je bezbroj primjera očitijeh promašaja takovijeh pisaca.
  "Prostor Raške i Zete" nazivan je "Servia" samo kad su tijem prostorom vladali Nemanjići. Čak i onda se izdvajalo ime Zeta, ali ne i Raška. Uostalome, simptomatično je da ve vaši suśedi Mađari i danas nazivaju Raci (Rasci, Rašani), a ne Srbi. Što se tiče toga "bezbroj puta tokom srednjeg veka" - nije tačno.
 • Anonimus
  Моји аргументи сигурно нису баш најјаснији теби, али, не желим да те увредим, ниси довољно компетентан за овакве расправе! Не позивам се ја ни на старе ни на нове историчаре, већ на чињенице! А Неру сам поручио да ако некритички слуша мишљења нових историчара, онда треба тако да се опходи и према старима! А теби поручујем - Књигу у шаке и учи редом све, пре свега дефиниције народа, државе, групе народа, сличности етничког корпуса, разлике измеђђу националности и држављанства, па онда листај етничке карте, од настанка до данас, па прочититај све текстове ваших владара! Па онда прочитај резултате пописа из Републике Црне Горе, видећеш да пола Црногораца мисли исто што и ја! То је она половина којој западни агенти нису испрали памет!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Već sam ti reka što mislim o tvojoj istoriji. Je li misliš da je istorija kad se u članu 92 Danilovog zakonika (Danilo Medaković) umetnu riječi "do jedino srpske" između riječi "druge narodnosti" i riječi "nikakve druge vjere". Ne znam odakle se u Mađarskoj za Srbe kaže Raci, ako su u seobama stizali tamo kao Srbi, a ne kao Rašani. Da ne raspravljamo o značenju riječi Servi. I izvini molim te imam dogovor sa zapadnim agentima, treba da napravimo neke korekcije u srpskoj istoriografiji i da uz svaku vlastitu imenicu koja počinje sa s u zagradu stavimo Srbi ili srpski. Možda bi ja mogao malo više da čitam istorijskih knjiga, ma bi ti mogao malo na detoksinaciju od Mila i stranih agenata, a i od srbovanja. To što ti se sviđa što su Crnogorci krenuli da ukidaju sebe od 1878. to mi je jasno. Fino ste im pokazali 1918. kako su bili u pravu. Jedina argumentacija ti i može biti iz toj perioda. Fala bogu da smo se dozvali pameti.
 • Anonimus
  О ........ немојмо молим те, сви ми, као што сам рекао, имамо крв староседелаца, али да смо потомци неког староседелачког народа је обична глупост! ..... чак немају ни своје називе за јадранске рибе, а називаш их староседеоцима! Нема помена о том племену пре Турака, нити има ишта написано на њиховом језику! Нема ни једног споменика! Некадашњи Арбанаси су били становници Арбанаса или Епира, већином Грци, а то што је вас Мило убедио у новокомпоноване неистине, то ти са истомишљеницима разговарај, не са мном! Иначе, чисто да се зна, ја сам био за независност Републике Црне Горе, али нисам мислио да ћете толико да мењате историју по хрватским причама! И сад мислим да треба да будете независна држава, ту сте независност званично стекли 1878. имали прелепа обележја, химне и јунаке!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Viđi prijatelju, stiga si do riba i mora ka glavne argumente. Kako sam rođen na pjenu od mora, reči mi časti koje to ribe imaju srpska imena. Da nijesu srpski nazivi cipol, san pjer, skuša, palamida.... Jel to treba da znači da mogu reć preko riba da ođe nikad nije bilo Srba ni srpskoga. Odlično. Eno ti Jovana Deretića pa zajedno sa njim, ti Albance pravi Grcima, a on Srbima. A i da ti odgovorim na ono kako Albanci sebe zovu. Nijesam čuo da Bečlije zovete Vijenci, ili Njemce Dojčlandi iako sam 1000% siguran da oni sebe ne zovu Bečlije i Nemci. Ta ti je argumentacija trula jednako kao i vaša mržnja prema Albancima, zato vam je i važno da dokažete kako su došli na "srpsku zemlju" kako bi im uskratili pravo da žive na teritorijama đe su. Tvoje starokomponovane istine su u sudaru sa istoriografijom svih drugih balkanskih naroda. Biće da ste vi jedini u pravo. Malo morgen što reče veliki srpski vojskovođa!
 • Nero Wolf
  Tačno je da ništa nije sačuvano napisano na ilirskom jeziku iz prostog razloga - kada su Sloveni došli na Balkan ti starosjedioci Iliri, Tračani i Dačani (uslovno rečeno) su već uveliko bili romanizovani vjekovima. Oni nisu pobijeni niti su nestali - samo su se kulturno i etnički transformisali u Romane (pri čemu nisu u potpunosti zaboravili i odbacili i sve svoje običaje). Kada su Sloveni došli ni oni nisu uništili te zatečene Romane - oni su zapravo etapno u dugom istorijskom periodu slovenizirani - kao što su nekada njihovi preci postali Romani, tako su oni sada postajali Sloveni (prihvatali su slovenski jezik, običaje, ali su sačuvali u dobroj mjeri i one svoje stare običaje).
  Što se Albanaca tiče vjerovatnije je da se radi o neromanizovanim potomcima Tračana nego Ilira. U svakom slučaju nije riječ o nikakvim Grcima iz Epira jer se Albanci u XI vijeku javljaju u planinama sjeverne Albanije, a ne u Epiru.
 • Crevljar iz Prokunaha
  Da te pitam, znaš li ko je Dušan Vuksan? E njega ti je, moj prijatelju, poslao tvoj kralj (ili što vi ovaj sadanji pretendent veli KRLJ) Acika, da pospremi crnogorske arhive 1918. Pa su tako prepisi Sime Milutinovića postali dokaz autentičnosti, a originali se zaturili. Npr. testament Petra I Petrovića u prepisu S. Milutinovića sa preko 150 grešaka u jezičkom smislu. A originala niđe. U nemaloj prepisci Petar I je uvijek koristio sintagmu "crnogorski narod i nacija". Izuzeci su samo tri izvora u čiju se vherodostojnost mora sumnjati. Prvi je govor Petra I uoči bitke Crnogoraca u Martinićima 1796. Original je sa Cetinja odnio Milorad Medaković, uništio ga i preinačenog objavio u Povjestnici Crne Gore (Zemun 1850.) Drugi primjer je pismo Petra I iz 1826. Alekseju Karađorđeviću, sinu Karađorđevom, koje je ostareli i oboljeli Vladika diktira svojemu pisaru Simi Milutinoviću, a ovi ga izmjenjenog dao da ga potpiše.
 • Crevljar iz Prokunaha
  Taj falsifikat je utvrdio sam Vladika Petar I, koji je zbog toga otpuštio S.Milutinovića sa mjesta pisara. U pismu Milošu Obrenoviću 27. juna 1829. Vladika piše da je to pismo krivotvorio njegov pisar S. Milutinović. Treći dokumenat je već pomenuti testament Petra I, koji je na Lučindan, oktobra 1830. po tvrdnjama Jefta Milovića i pred tobožnjim svedokom M. Medakovićem, izdiktirao Simi Milutinoviću. A originala niđe. Njegošev sekretar Dimitrije Medaković svjedoči da je i tada a i poslije bilo sumnji u autentičnost testamenta Petra I. Jefto Milović svjedoči da je Njgoš dobio "dva potvrždenija od naroda" da je on nasljednik Petra I ali je "potvrždenije koje su mu glavari dali" Simo Milutinović ponio sa sobom " kad je poša na Stanjeviće i tako ga je stopio". To je vjerovatni razlog što je Simo Milutinović bježa pred Njegoševom poćerom o čemu ima dosta u srpskoj istorigrafiji o S. Milutinoviću.
 • Crevljar iz Prokunaha
  Ovo dalje pišem zbog mojih Crnogoraca. Malo oko župana Nemanje, jer se on dosta zloupotrebljava. Nemanjin otac je zbog dinastičkih sukoba u Raškoj izbjegao u Zetu. Tu se rodio Nemanja. Kako u Zeti nije bilo pravoslavne crkve kršćen je u katoličkoj crkvi. 75 godina kasnije Nemanja je uzvratio osvajanjem Zete. Da bi to predstavili kao "mirno ujedinjenje" srpski istoričari su izmišljali nekake rodbinske veze (s kim?). Crnogorskim generacijama je nametan period Nemanjića ka da sve od njih počinje. Dimitrije Milakovć, izvanjac koji je 20 godina bio Njegošev sekretar, sastavio je i štampao 1836. u Mitropolitskoj knjigopečatnji na Cetinju, Srpski bukvar u kome je napisa iz istorije samo srpsku istoriju, od Nemanje do kosovske bitke, sa legendama, mitovima i nekim pjesmama u dvanaestercu. Crnogorska istorija ka da nije postojala. Ni jedne jedine riječi. E tako su vaspitavane sljedeće generacije Crnogoraca.
 • Miśut
  Da dodam samo da je Sv.Petar Cetinjski okolne pravoslavce (dakle, liše Crne Gore i Brda) naziva izključivo Hristijanima, a nigda Srbima. Srbi su bili "oni", ili "..Nek paze Crnogorci i Brđani kako će se pred Rusima i Srbima prikazat..", "..naša ljubeznejša braća Srblji..", "..srbska granica..". Što se tiče govora pred bitku na Martiniće, cio je posvećen Crnogorcima, da bi se pred kraj pojavila jedna rečenica nesvojstvena Petru I: "srbsko srce kuca, srbska krvca vrije". I niđe to on ne spomenu ni prije ni poslije, no baš u taj govor čiji original neđe nestade, a osta samo prijepis vrijednoga Srbina M.Medakovića.
  Pečatana izdanja spisa Petra I i Petra II vrlo često odstupaju od crnogorskoga jezika, te je očito da je neko "intervenisa" . Jednako su moguće i druge, pa i faktografske intervencije, te valja s rezervom pristupit svemu đe su prste umiješali srbski "učitelji".
 • Crevljar iz Prokunaha
  Nema ga više, uteka je. Mislio je da ne maže tu nekim pričama, "opštim kontekstom". Njemu je "opšti kontekst" prvi pa po njemu slaže "činjenice", umjesto da se drži činjenica. A "opšti kontekst" mu dođe da je sve bilo srpsko. Najviše volim kad pređu na strane agente i ustaše. Tu me baš taknu. Aj, budi mi zdravo!
 • danilo stojanovic
  @ Mitar Krstovic -Vi kazete .." da je Aleksandar Makedonski govorio jednom od verzija srpskog jezika. Neznam još da li se slažemo da je jezik Vrhovna odrednica bilo kog naroda.". Da ne ulazimo u vas istorijski (i logicki) nonsens, jer ili su Srbi Sloveni, a Sloveni su dosli na Balkan oko 1000 godina poslije Aleksandra (umro 323 BC), ili su bili Makedeonci?
  Drugo, ako je Alekasanndar Makedonski (govorio "jednim od verzija srpskog jezika" a "jezik je vrhovna odrednica bilo kog naroda" onda se postvaljaju pitanj kao: Zasto Aleksandar nije sirio svijetom "srpsku kulturu i jezik" vec ""helensku" (grcku i grcki jezik)? I kako je to promaklo tolikim naucnicima-istoricarima i lingvstima koji su pisali o Aleksandru? I kako to da se "Srbi" ne pominju u istorijama klasicne Grcke? Uostalom, jezik oznacava postojanje jedne razvijene kulture a Balkan nije bio poznat po kulturi u doba Aleksandra (njegov ucitelj je bio Grk - Aristotel) . ...
 • Anonimus
  О, каквих се све глупости овде наслушам, па то је невероватно! Без и једног доказа ви тврдите да су ствари фалсификати! Па нису Србијанци измислили да се историја Црне Горе пише од Немање! То су тако писали Василије и Петар у својим историјама! Ако у оригинали Даниловог законика пише: ни један народ и ни једна вера до источно православна, онда је то нелогично, па ће пре бити да је он пропустио нешто! А пошто спомиње иновјернике и иноземце касније, јасно је да је пропустио да напише! А касније спомиње Црногорце и Брђане као становнике , тако да се види да су по њему Црногорци и Брђани различити територијални називи за становнике, као што су данас Србијанци територијални назив! Али не би ме чудило да ускоро настане Србијанска нација, србијански језик и србијанска православна црква! Само нам још то фали!
 • danilo stojanovic
  @Anonimus - Mnogo se sekirate a to je znak da nijeste u pravu. Pa zar vam vasa recenica ne bode oci kao jedan ogroman nonsens: "Pa nijesu Srbijanci izmislili da se istorija CG pise od Nemanje . Tako su pisali Vasilije i Petar.." . Prvo, valjda vi ne trvdite da je istorija CG zaista pocela od Nemanje? A sto je bilo prije toga? Drugo, zar vam nije palo na pamet da, zbog nedostupnosti i nedostatka istorijskih izvora, i Vasilie, i Petar, mozda i nijesu poznavali dovoljno istoriju Duklje?

  Da je i Njegos malo bolje znao istoriju, ne bi velicao Kosovski boj. Zato sto je poslije tog slavnog boja, u kojemu je ubijen njen muz , carica Milica dala svoju scer Oliveru za (jednu od) zenu sultanu Bajzitu, a njen sin - despot Stefan Lazarevic je postao turski vazal. I, boreci se na turskoj strani, najvise doprinio porazu krstaske vojske u posljednjij velikoj Hriscana protiv Turaka - u bici kod Nikopolja 1396 god. Nazalost, srbijanske istorije su, u velikoj mjeri, grubi falsifikat...
 • Anonimus
  У титулама немањича, у дубровачким документима, босни, на западу свугде се спомињу Срби током средњег века! А ову глупост да се Србија тако назива тек од Немањића у страним изворима и да не коментаришем! Па Порфирогенит је још тако назива! А објашњење о пореклу српског имена код њега је глупост, то је и Неро Вулф објаснио! Мени само није јасно, да ли ви заиста верујете у приче да су Србијанци и Босанци имали за тајни циљ да натерају Горштаке из Црне Горе И Брда, два најнеплоднија краја (тад није било туризма) да су Срби! Па од увек Црногорци себе сматрају наследницима Немањићких витезова, и хоће да владају великом српском државом! Још једном, прочитајте оригинална документа Петровића, и пре њих, па разговарајте! Постали сте као они што причају о Масонима! Милион теорија, а доказа нигде! ЧИЊЕНИЦЕ!
 • Anonimus
  А теорију о фалсификату речи: Србско срце и србска крвца, проглашавам највећом глупости коју су поклоници Секуле измислили до сад! Некада се држава називала по латинској речи нација и у нашим крајевима, а реч нација у смисли нације је јако нова! Синоним за нацију је некада била народност! "Српски пишем и зборим, сваком громко говорим, народност ми србинска, ум и душа славјанска!" Петар Петровић Његош!
  Уредници овог сајта неће да објаве домицијални назив једног народа за себе и своју државу, па је дошло до неспоразума! Старо име Арбанас нема везе са народом који данас тамо већином живи, зато их ја зове на Ш, а сматрам да то није увреда, ако они сами себе тако називају! Што би се Бечлија љутио ако га назовеш Виенер? Због њих сам спомињао називе за рибу, јер они тврде да су староседеоци јадрана! Ми то нисмо!
 • Anonimus-Anonimusu
  Ала се ви Срби наробобасте а богоми ми нијесмо-рече Црногорац Петар Петровић Његош.
  А записано је:Питаш ли Црногорца које је народности рећи ће да је Црногорац а по вјери србин-синоним за православље.

  Србско срце је онда било синоним за-православно срце.
 • Crevljar iz Prokunaha
  Jadno ti sve to što si napisa. Na konkretna pitanja đe su originali kjoi su uzeti sa Cetinja ti odgovaraš što bi neko ovo što bi neko ono.. Iz istog razloga iz kojeg ti pričaš gluposti čitajući srpske istoriografe. Kakve ja imam veze sa Sekulom Drljevićem? Vi ste bolesno društvo. Svuđe vidite aveti. Koga briga za jedan beznačajan narod koji se napinje da bude 100 puta značajniji no što je. Kakvi strani agenti i kakvi bakrači. Čitav svijet kad ustane prvo im je da napakoste Srbima. Čudo! Najsiromašnija zemlja u Evropi ima imperijalne ambicije? Nevjerovatno!!! I nemoj da mi pretpostavljaš ko je što mislio. Da je neko mislio kad je pominja Crnogorce da su ka Srbijanci to su samo vaše puste želje. A ne pominji Nero Wolfa pošto je od tebe napravio malo dijete. Pola tvojih komentara je zapadni agenti, Sekula Drljević, ustaše. Bolje vidi svoje bolesne izvore, koji su čitavu istoriju prilagodili svojim imperijalnim ambicijama.
 • Crevljar iz Prokunaha
  I sve si reka time što relativizuješ suštinu: nije pitanje ko se ljuti a ko ne. Što ne zoveš Albance Albancima nego Šiptarima ako ti nije problem da Bečlije zoveš Bečlije a ne Vieneri. Pušti tu trulu priču tipa što se ovi ljute ako se ovi drugi ne ljute. Radi se o tome da ih namjerno i zovete tako zato što im nije pravo što ih tako zovete. A nije im pravo zato što su od Srba doživljavali najteže zločine još od balkanskih ratova. Za vrijeme Aleksandra Karađorđevića su ih prodavali Turskoj ka stoku. Pisac kojeg veličate kao jednog od najvećih srpskih pisaca je reka da je najveće greška školovanje Albanaca. Monstruozno! Bečlije se ne ljute jer nijesu trpjeli zulume ka Albanci. Pritom ne negiram zločine Albanaca svaki put kad je bio neki rat. I bolje razmisli što je Srbija prošla kako je prošla zbog ludila koje vas je zahvatilo zadnjih tridesetak godina. Nijeste vi centar svijeta, no ste daleko, daleko od toga!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Stvarno je tvojih laži preko glave. Misliš da si toliki autoritet da je dovoljno ti da kažeš to su zborili Vasilije i Petar i mi odma treba da kažemo - bravo u pravu si. Koga zanimaju budalaštine Slavenka Terzića, Veselina Đuretića, Vasilija Krestića, Radoša Ljušića ili grofa Đorđa Brankovića koga je odbacila svaka ozbiljna nauka, Vuk Stefanović Karadžić za koga su svi bili Srbi: i Slovenci , i Hrvati, i Makedonci, i Bugari, i Rumuni, naravno i Crnogorci. Naveo sam ti sva tri dokumenta u kojima Petar I vezuje Crnogorce i srpstvo i pokazao ti da nijedan nije autentičan. Van toga nema Srba, srpstva, bar se ne vezuje sa Crnogorcima. Koristiš laži bez ikakve potvrde! Zaboravio sam da ti kažem da je smiješno i tužno da ti govoriš da je sajt Montenegrina izmišljotina Sekule Drljevića. Montenegrina je sajt istine, to što vam ne odgovora to mu dodatno daje legimitet. Laži stanuju neđe drugo!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Prva dva udžbenka sastavio je Dimitrije Milaković, Njegošev sekretar, davši im naslove: Srpski bukvar radi učenja mladeži crkovnomu i graždanskomu čitanju (1836) i Srpska gramatika (1838). Docnije piše školske programe i postaje školski nadzornik. Vojvođanin Milan Kostić (1840-1880), rektor cg bogoslovije, postao je (1870) član odbora Ujedinjene srpske omladine na Cetinju, čiji su članovi bili pretežno izvanjci. Mladi kralj Nikola je na putu za Rusiju sreo u Beču popa Mihaila Rajevskog i angažovao ga da sačini program za crnogorsku Bogosloviju. Rajevski nešto docnije dobija Ustav beogradske seminarije (srpska Bogoslovija) pa je pristupio „sastavljanju programa za crnogorsku bogosloviju“ u kojem predlaže da se predaju, između ostalog, predmeti: srpski jezik, srpska istorija, srpska liturgija, crkvena istorija („osobito srpska i ruska“).
 • Crevljar iz Prokunaha
  Izvanjac Nikanor Ivanović, iguman cetinjskog manastira, a zatim mitropolit (1858-60), prvi je uveo (1856) proslavljanje kulta Save Nemanjića u cetinjskoj osnovnoj školi; Nikanor je to učinio 15 godina pošto je srpski knez Mihailo izdao naredbu (1841) da se u Srbiji proslavlja sava kao školski patron. U istom smjeru radio je i Nićifor Dučić, iguman Cetinjskog manastira.
  Dositej Obradović je smatrao da su svi Južni Sloveni, katolici, muslimani, pravoslavni – Srbi. Dositejev stav je preuzeo Vuk Stefanović – Karadžić, koji je pisao (1833): „Samo da je Šokce dotle dovesti da reknu da su Srbi i da prime naša slova, a neka veruju što im drago.“ U članku „Srbi svi i svuda“, uzevši tezu Kopitara i Miklošića, piše da su svi štokavci Srbi, „i oni od grčkoga i oni od rimskoga i oni od turskoga zakona“, tj. vjere.
 • Miśut
  Svi oni koji su radili na projektu "Srbi svi i svuda" bili su službenici bečkoga dvora ili na njegovijem jaslama preživali. Zapravo bili su plaćeni da propagiraju srbstvo. Beč to ne bi činjeo radi naše koristi, već je tu riječ o njegovijem imperijalnijem interesima. Ambicija Beča bila je izlazak na Bosfor i Dardanele, a prvi korak bila je Srbija, tad još praktično turska zemlja. Beč je "srbovanjem" pokuša stavit znak jednakosti između njegovijeh južnoslavensijeh podanika i stanovnika Srbije, ali podilaženjem ovijem drugijema kako bi buduću okupaciju Srbije predstavio ka ujedinjenje. Vojvođanski, redom učeni i situirani Srbi bili su tu obični mamci. Poslije Srbije Bosfor bi bio na rukovat. Ali, stratežko planiranje rijedko se ostvaruje. Beč je na vrijeme odusta, a alava Srbija tu je viđela priliku za sebe. Prilika je definitivno propala, ali "ovi" gorije u oblake to još ne vide.
 • Anonimus
  АХАХАХАХА А сад је значи Беч крив? Питање је само колико вам још треба да стигнете до Масона! Наставите слободно да живите у илузијама, чињенице говоре другачије! А чињенице су да су се СВИ Петрвићи поносили Српством, чињенице су да су на свим ЕТНИЧКИМ МАПАМА ЦРНОГОРЦИ, СРБИЈАНЦИ, ХЕРЦЕГОВЦИ И БОСАНЦИ ПРИКАЗАНИ КАО СРБИ! Ако не желите да будете део српске нације, пут под ноге, имате своју државу, своју цркву, свој језик! Али оставите остатак Републике Црне Горе да буде оно што жели!
  Иначе Цревљаре нисмо се изгледа разумели! Прво, ја сам у више преписки ранијих објаснио Неру да се залуђује са порицањем свега српског и теоријама Секулиним! Што се тебе тиче, ти изгледа ниси прочитао мој јасан коментар, да су ....... узели Албанско име по регији, и да их ја зовем по племену њиховом, не да би их провоцирао, већ да би био историјски тачан!
 • Anonimus
  Ти си навео пример Бечлије, који нема везе са овим, ја покушао преко твог примера да ти објасним, али изгледа ти није јасно!Али с обзиром да ти не знаш да се у титули Немањића, Дубровачким повељама, Босанским текстовима милион пута помињемо током средњег века, да ти не знаш да разликујеш чињенице од теорија, не пада ми на памет да ти више објашњавам! То што ти проналазиш Србијанце у Црногорској влади, не значи да су они агенти! Ајде лепо да се држимо чињеница, а чињенице су да си ти лупио када си рекао да је Србијанац измислио да се историја Црне Горе И Брда учи од Немање, јер то су измислили Василије и Петар! Кад би барем једно писмо књаза Данила или Краља Николе, упућено србијанском двору, прочитао, видео би колика је њихова срска свест била! Али наставите ви да игром речи правите теорије, далеко ћете да догурате!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Aman čovječe, već sam ti reka, nijesi ti nikakav autoritet da ti se vjeruje bespogovorno. Recimo, đe se to navodi u dubrovačkim poveljama npr.? Je li to što Jeremija D. Mitrović u knjizi "Narodna svest u Srba" piše "Dubrovčani su sebe zvali Sklavinima, a to je kod njih značilo Srbi, po kojem su i svoj jezik zvali srpskim"? Upravo sve vrijeme pokušavam da ti objasnim kako sve tumačite vašim "opštim kontekstom" koji nije ništa drugo do velikosrpsko bulažnjenje i svojatanje svega i svačega. Još ako je neko ime ili toponim sličan "Srbi", "srpsko", ili nekom mjestu u Srbiji, eto krunskog dokaza da je sve bilo srpsko. Moram ti priznati da si mi smiješan sa tim šmiranjem neke učenosti, nekog poznavanja istorije. Nemaš ti pojma, zato su ti i najveći argumenti Sekula Drljević , zapadni agenti, Milo Đukanović i slične nebuloze!!!
 • Anonimus
  P.S. Svi dokumenti Petra Prvog Petrovića su autentični, ti nisi ništa dokazao, ne razlikuješ pretpostvke od dokaza!
 • Miśut
  Autentično je samo što je pisano njegovom rukom, a što su mu pisali sekretari, a on samo podpisa ka i sve ono što je objavljeno, a nije poduprto njegovijem originalnijem rukopisom u najmanju ruku sumnjivo je, jer su neke krivotvorine već dokazane. U krajnjem, po logici stvari samo su originali nesumnjivo autorski rad podpisanoga, sve drugo je manje ili više (ne)vjerovatno. Čak i kad su originali dostupni, priređivači i prevodioci vole prepravljat: "Autor je pogriješio, autor nije tako mislio.." Ono što nas uče o povijesti plod je nečije mašte koja je samo malijem dijelom oslonjena na pouzdane podatke. Jer, i ako imaš neki dokumenat iz X stoljeća nije sigurno da je tačno ono što tamo piše. Ako lažu danas, što nijesu mogli i onda? Namjerno ili ne, nevažno je. Tek kad sve dostupne podatke logički povežeš i poređaš možeš steć nekakovu predstavu i nadat se da je slijedeći podatak neće srušit.
 • Crevljar iz Prokunaha
  Falsifikat je utvrdio sam Vladika Petar I, koji je zbog toga otpuštio S.Milutinovića sa mjesta pisara. U pismu Milošu Obrenoviću 27. juna 1829. Vladika piše da je to pismo krivotvorio njegov pisar S. Milutinović. Radi se o pismu Petra I iz 1826. Alekseju Karađorđeviću, sinu Karađorđevom, koje je ostareli i oboljeli Vladika diktira svojemu pisaru Simi Milutinoviću, a ovi ga izmjenjenog dao da ga potpiše.
  Jel ti nije ni sam Petar I dokaz. Ne bogomi, sad da ustane iz groba ne bi vas ubjedio. Imate vi "svoju istinu" i ona je nacionalistička, velikosrpska. Ne znam što se ne upitate što ti svi narodi koje svojatate neće da budu Srbi, kad je po vama to srpstvo privilegija?!
 • U isti nacion ubrajat Crnogorc
  Pa nađite iđe-da je zapisano ili neko da je s koljena na koljeno čuo:''Srbi Petrović Njegoš očuvaše Crnu Goru sa svojim Srbima''-''Vladika Danilo sa svojim Srbima dočeka Turke na Carev Laz a Sveti Petar Cetinjski sa svojom vojskom Srba na Kruse i Martiniće''.
  Čuš još kad se reče 'srpska vojska' misli se na 'crnogorsku vojsku',Rekao 'crnogorsaka misli na srpsku vojsku-rekao srpska misli se na crnogorsku vojsku.
  Čudnovato da Njegoš nije to srostvo uočio i izjednačio-nego živio u zabludi pa umjesto da rekne 'ala se mi Srbi narobovasmo' a on onako 'smeten' reče 'ala se vi Srbi narobovaste a bogomi mi Crnogorci nijesmo i ne hajemo za Nemanje i Murate.....

  postavite sebe pitanje:Ako Su Crnogorci i Petrovići Njegoš Srbi zašto nemaju '4 ocila'?Da su Crnogorci Srbi nebi niko mogao reć i pisat istoriju da su Srbi robovali.Robovalo je i Crnogoraca i nosilo turske barjake kao i Srbi-pa istorija ne ubraja Crnogorce u raju/milet.
 • Anonimus
  Најзад нешто паметно и од вас господине Мишут да чујем! Управо тако, све што није руком приповедача написано, сумњиво је и треба га истражити! Али не значи одмах да је фалсификат! То је моја поента! Већином, када се ради о фалсификатима неких писама, ради се о фалсификовању тестамената и осталих материјалних вредности! Али као што сам рекао, све треба истражити, а не без провере проглашавати фалсификатима! Не гледам ја историју прешироко, већ из ЧИЊЕНИЦА доносим широке закључке! А мој закључак је да су Црногорци имали тасебан идентитет, исто као и Брђани и Бокељи, али да су се народи тих крајева увек у етничком смислу сматрали Србима! Њихов идентитет огледао се у виђењу себе као наследника српских витезова Немање! Василије чак пише и оду Немањи! Он историју започиње Немањом, а велича српске обичаје! Своју веру назива грчком, а своју цркву српском!
 • Miśut
  Stvar je u tome što se neke krivotvorine vide "iz aviona". Na primjeru Petra I ne moram ni čitat original, jer ako je sve prošlo "filter" priređivača, a ipak se nađe ono "..naša ljubeznejša braća Srblji..", više je nego očita "srceparatelna" podmetačina u govor pred bitku na Martiniće ("srbsko srce kuca, srbska krvca vrije"), osobito kad se u cijelome govoru Petar I obraća Crnogorcima, a Srbe nit bilo što srbsko nit jednom ne spomenu.
  Kad je nešto "činjenica" onda je neosporivo, a tvoja tvrdnja da su Crnogorci, Brđani i Bokelji imali zaseban identitet nije činjenica, jer to tako rečeno implicira da je riječ o različitijem etnosima, a zapravo je riječ o jednome narodu podijeljenome u tri pravna statusa i omeđenome tuđijem granicama. Pri tome između Crnogoraca i Brđana nema nikakove razlike sem imenske, a Bokelji su različiti onoliko koliko su više mletačke kulture pokupili. A, srbstva niđe nije bilo do XIX stoljeća.
 • Anonimus
  Мени је смешно што ти и даље са мном расправљаш, коментаришеш моју ученост, а изјавио си да се Срби не спомињу у средњем веку никада! Па требало би барем да прочиташ како гласе Немањићке титуле! Црногорски владари читали су сигурно оно што су потписивали, а ти када би исто тако пажљиво читао моје постове, видео би да ја своје ставове темељим на чињеницама! Секулу спомињем не као неки доказ, већ као особу која је прва објавила ове ставове које ти сада понављаш! Када би прочитао неки новији говор Дрљевића (у старијим је он већи Србин од Милоша Обилића) из усташке ере, или списаније Штедимлијине, видео би одакле потичу твоја интерпретације збивања! Ја прихватам сваку чињеницу, али не прихватам неутемељене теорије које неко измишља око ње! Славка сам намерно назвао западним агентом, не мислим да га сварно неко плаћа, већ да се бори за западне вредности против традиционалности!
 • Crevljar iz Prokunaha
  Jel to prihvataš činjenice kao što opet pominješ Miloša Obilića. E pa sve činjenie su ti ka Miloš Obilić. I ne brkaj sa kim si polemisao i ne pripisuj mi nešto što je drugi rekao. Što si opet zapeo za Sekulu. Opet ti kažem, nemam nikakve veze sa Sekulom Drljevićem. Ovo što ti navodim temelji se na istraživanju istoričara i arhiva na Cetinju. Ti si čovječe kao pokvarena gramofonska ploča. Čovjek treba sto puta da ti nešto kaže ti opet po starom.
 • Miśut
  Što se mene tiče, ja ne osporavam da su se Nemanjići smatrali Srbima, da su svoju državu nazivali Srbijom, ali osporavam vaše stalno nastojanje da sve podanike njine države nazivate Srbima, jer je to naprosto laž. Također, ničim nije dokazano da su današnji Srbi potomci ondašnjijeh Srba, jer Srbija je imigrantska zemlja. Što se nije "poturčilo" to je pobjeglo tamo đe je moglo, u austrijska blata oko Save i Dunava. Imigranti su nagrnuli kad je Porta upalila zeleno svijetlo, a onda su docnije ti isti išćerali muslimane (koje nijesu "iztražili", inače potomke pravijeh Srba). A, sve u ime ukradenoga srbstva.
  Ako je vladici bilo mrzno pisat, što bi i čita? Sekretar bi mu pročita napisano i on bi podpisa. Vremenom ne bi ni toliko. Da su bili sumnjičavi ne bi izvanjce angažovali.
 • Anonimus
  ИНАЧЕ НЕ ВЕРУЈЕМ У ПРИЧЕ О СТРАНИМ АГЕНТИМА, СВЕ ДОК СЕ ЗА НЕКОГА ТО И НЕ ДОКАЖЕ! А ВАШИ НАЈПОЗНАТИЈИ ИСТОРИЧАРИ НАЗИВАЈУ НЕКЕ ЉУДЕ АГЕНТИМА, А ДА НЕМАЈУ НИ ЈЕДАН ДОКАЗ ЗА ТО! ТО ВИШЕ ЛИЧИ НА ПИСАЊЕ НЕКОГ ТАБЛОИДА, НЕГО НА ИСТОРИЈСКУ ЛИТЕРАТУРУ, АЛИ ПО БРОЈУ ЊИХОВИХ ЧИТАЛАЦА ЗАКЉУЧУЈЕМ ДА СЕ ИЗГЛЕДА ИСПЛАТИ ПИСАТИ ИСТОРИЈСКЕ КЊИГЕ ФЕЉТОНСКОГ ТИПА У РЕПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ! ОВИМ И ЗАВРШАВАМ СВАКО ПОЛЕМИСАЊЕ СА ВАМА, СВЕ ДОК СЕ НЕ УРАЗУМИТЕ И НЕ ПРИХВАТИТЕ БАРЕМ ОЧИГЛЕДНЕ СТВАРИ! А ТО СУ ДА СЕ ЈЕ СРПСКИ ИДЕНТИТЕТ И ТЕ КАК БИО ПРИСУТАН ОД ВАЈКАДА У ЦРНОЈ ГОРИ, ДА СМО ИСТИ НАРОД И ДА НЕ ТРЕБА БИТИ "ЧЛАН" ЦРКВЕ ЧИЈИ ЈЕ МИТРОПОЛИТ РАШЧИЊЕН И ПРОКЛЕТ ОД ВАСЕЉЕНСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ! КАД ВАМ СЕ РАЗБИСТРИ ПАМЕТ РАЗГОВАРАЋЕМО!
 • Anonimno-Anonimusu
  Nije u pitanju mitropolit može bit i ovakav/onakav u pitanju je crkva koja ne može bit crkva Srba i Srbije-SPC nego crkva Crnogoraca i Crne Gore-CPC.
  A 'srpski identitet' je bio prisutan kao i jučer 'jugoslovenski inteditet' ili šire-slovenski ili ilirski identitet.Crnogorsku istoriju su Crnogorci orginalno pisali krvlju koja i danas teče kroz njih.Pa ko goć pisao istoriju ovako/onako-orginal i simbol toj istoriji može samo bit-Crnogorac.
 • Crevljar iz Prokunaha
  Ako je neko pominjao strane agente to si ti. A ako neko kaže da su izvanjci u CG širili srpstvo, tebi to izgleda kao nemoguće? Ma ajde, nemoj da se sprdaš! Ja ne pričam gluposti kao ti da su strani agenti iz Amerike došli da šire srpstvo u CG, nego Srbi izvanjci iz Vojvodine i Bosne. Objasni mi što su bile ideje Mlade Bosne u Bosni nego nešto slično. I dan danas gomile njih to isto rade u CG što su radili Dimitrije Milaković, Milan Kostić, Mihail Rajevski, Nikanor Ivanović, Nićifor Dučić, i još mnogo, mnogo njih. A na kraju si otvoreno pokazao kojem soju pripadaš. Što tebe briga kojoj će se crkvi Crnogorci klanjat, da nećeš ti da nam propisiješ. Kako je to tvoja crkva prihvatila religije koje su nastajale zato što monarh nije mogao opet da se oženi. po drugi put, ili od reformatora koje su nazivali jereticima, pa postadoše legalne crkve. Jedino je problem CPC. Zna se i zašto. Kad ode SPS odoše i vaši snovi o srpskoj CG!!!!
 • danilo stojanovic
  Po cemu smo "isti narod"? Crnogorcima su blizi Hercegovci i Dalmatinci nego Sumadinci. I po obicajima, pjesmama, muzici, narodnim igrama, itd. To sto smo svi na Balkanu govorili Slavenskim jezikom ne znaci da smo bili "Srbi". Milsim da se nijedan od naroda na Balkanu ne bi naljutio ili osporavao da smo "'jedan narod"" - Juzni Sloveni. Ono sto SVI osporavaju i ne zele je da budu su - "Srbi" pomirite s evec jendom da je velika Srbija stvar proslosti,

  Pa Vaseljensk Patrijarsija je proklela (anatemisala) i cara Dusana pa se ne sjecam da ste vracali clanske knjizice SPC-u?
 • Miśut
  Da je "očigledno" ne bi bilo predmetom razprave.
  Ako neko prima platu od neke vlasti, a "poslove" svršava na teritoriju druge vlasti, to se vazda nazivalo agenturom.
  Srbski IDENTITET nigda nije bio prisutan u Crnu Goru, jer to nigda nije bilo stvar pripadništva, već uvijek politika ili politikantstvo. Ili različito poimanje pojma "srbin". Isti smo narod samo onoliko koliko su vaši korijeni u Crnu Goru, ali to je poništeno vašijem odustajanjem od bilo čega crnogorskoga.
  Što se tiče Vaseljenske patrijaršije osobito si me nasmija. Tu firmu zanimaju samo novci i za njih možeš dobit "tomos" kad poželiš. Tako ga je dobila Crkva Nemanjića, a potom i moderna srbska crkva. Mi ne kupujemo ono što je naše. I ne priznajemo tuđu ingerenciju.
 • Anonimus
  Што се тиче тебе, који појма немаш о историји, а убацујеш се у овај разговор, није Његош рекао ви се Срби наробовасте, све си живо помешао, иди код учитељице и питај је да ти опет објасни!
 • Miśut
  "Ala se vi Srbi narobovaste..."
 • Anonimus
  Ako logično odgovoriš samom sebe na pitanje koje sam ti postavio onda si nešto i naučio.
 • Boban Bg  - Ćiriličnom Anonimusu
  LAŽNA MIŠLJENJA LIČE NA LAŽNI NOVAC. ISKOVAO IH JE NEKI PREVARANT, POSLIJE GA TROŠE POŠTENI LJUDI KOJI UČESTVUJU U PREVARI, A DA NIJESU SVJESNI ONOGA ŠTO ČINE.
  Žozef de Mestr, francuski pisac i filozof)
  To što tumačiš tuđu istoriju samo po sebi izaziva s pravom podozrenje. Valjda ima Srbija svoju istoriju, koju vrijedi istraživati? Onog momenta kad se počneš baviti tuđom istorijom i u njoj počeneš da tražiš elemente tvog naroda, zašao si u polje koje ne može biti shvaćeno dobronamjerno. I Srbija je imala razne različite periode u svojoj istoriji. Nijesam čuo da neko kaže kako je Srbija u čitavoj svojoj istoriji bila okrenuta Beču, samo zato što su to neki Obrenovići bili! Nije dobro posmatrati istoriju jednog naroda samo u periodima koji idu u prilog tvojoj teoriji. I današnji period će jednog dana biti dio neke istorije!!!
 • Anonimus
  Господине Бобане, ако вам смета ћирилица, као нехрватско писмо, реците ми, одмах ћу променити! У мојој држави се поштује трација, па пишемо онако, како су нам преци писали пре комунизма! Није свима комунизам златан период! Што се тиче вашег поста, Србија, Црна Гора Хрватска и Босна и Херцеговина, у данашњим границама настале су 1945. Никада пре тога није постојала држава Србија са Војводином, нити ДРЖАВА Црна Гора са Приморјем! Ја сам национални Србин, а моја историја сеже много даље од стварања комунистичких република, ја посматрам равномерно све државе које су Срби основали, и у којима Срби живе! На СВИМ етничким картама, свих стручњака, свих времена од увек пише да у Црној Гори, Брдима, Приморју и Боки живе Срби, па с тога имам свако право да историју територије данашње Републике Црне Горе посматрам као историју свога народа!
 • Boban Bg
  Kako ima više anonimusa, samo sam pokušao da preciziram kome se obraćam. Uzmite neki nik, zaboga.
 • Anonimus
  Ако се одрекнем Српске нације, и постанем национални Србијанац, област мога интересовања биће само новостворена држава! Али док сам Србин, ја подједнако волим све државе које сматрам српским! Ништа више нисам Србијански патриота, него што сам Црногорци! Нити сам више Босански него што сам Херцеговачки! По држављанству сам Србијанац, али молим вас не одузимајте ми право да волим и остале земље! Иначе сам био за независност Црне Горе, против стварања Југославије, да сам живео у оно време, размишљао бих као Марко Миљанов, т. сан би ми био да се створи српско краљевство, са три земље-Србијом, Црном Гором и Босном и Херцеговином! Али пошто није вероватно да се тако нешто догоди, волео бих да барем Србија, Црна Гора и Република Српска буду независне државе и да једи другима не поништавамо границе! Знате на шта мислим!
 • Anonimus
  Иначе мој чукундеда је Матија Вучићевић, потпредседник прве скупштине Црне Горе! Нема периода историје у којем Црна Гора није била окренута Србији, нема владара Црне Горе који није желео обнову душановог царства! Ја посматрам једнако целу историју овог простора и не бавим се цитатологијом! Ви истичете магловите нетрадиционалне ставове, а прећуткујете милионе текстова које потврђују чињеницу да су сви владари одрастали на косовском миту и сматрали Црногорце и Брђане досељеницима након Косова! Чим вам неко предочи чињенице ви измишљате неке приче о агентима! Ја знам која ми је црква, знам који су нам хероји, знам којим језиком говорим, знам којим писмом пишем знам које песме певам, знам који је мој народ!
 • Anonimus
  Pa možeš sad lako zaključit koliko je tvoj 'чукундеда је Матија Вучићевић' bio pismen kad sebe ubraja u 'kosovski mit' a preci mu tamo niti bili ni boja vodili.
 • Boban Bg
  Kao u onoj seriji, ovo ću reći samo jednom. Moji roditelji su i jedno i drugo Crnogorci, moji đed i baba i po ocu i po majci su Crnogorci, Katunjani smo, za otprilike dvije godine punim 60 g. Niko od moje familije NIKAD nije pomenuo S u našem porijeklu. Majčina porodica mi po istorijskim izvorima čak vodi porijeklo od Romana. Đed mi je dobio na poklon kapu sa grbom sa 4 ocila. Nikad je nije stavio na glavu. Neću ti reći što je uradio sa njom iz pristojnosti. Jedan od đedova je išao u pečalbu u Ameriku 1912, postoji dokumentacija na useljeničkom sajtu Vlade USA, u svakom dokumentu piše Crnogorac. Meni to nije potrebno, znam ko je i što je bio. Jesi li čuo da postoje ljudi kao ja? Što se ćirilice tiče, jako je komplikovano koristiti je na netu. I ćirilica i latinica su pisma srpskog jezika. Lingvistički to je 100% jasno.. I meni i tebi je jasno zašto je koristiš. To je samo još jedna od bespotrebnih srpskih bubica
 • Anonimus
  Unuče Matije Vučićevića, iz tvojeg pisanja vidimo gomilu praznih riječi koje ničim nijesu potkrijepljene.
 • Miśut
  NIGDA Crna Gora nije bila "okrenuta Srbiji" do Balkanskijeh ratova, a Nikola Mirkov nije to činjeo iz ljubavi, već iz njegova vlastitoga interesa. Što gođ ti posmatra, ne vidiš ništa liše srbstva. Ovo "odrastanje na kosovskome mitu" tvoja je izmišljotina, jer tek je Njegoš od Kosova načinio mit. "Doseljavanje s Kosova" jest mit, jer povijest pokazuje da su naši predci u brda crnogorska i ostala doselili iz Zete pred turskom silom, a ta brda i jesu bila njina, njini katuni i ljetišta. Srbi s Kosova nijesu mogli naselit ta brda, jer im vlastnici brda to ne bi dopuštili, njima je trebalo. Mit o doseljavanju s Kosova nasta je tokom XIX stoljeća đe su se Crnogorci nadmetali ko je od većega junaka i velmože potomak. Pobijedili su potomci jetrve Nemanjića. Pitanje: Vojvođanski Srbi, dokazani potomci Srba s Kosova ne znaju za kosovski mit, a Crnogorci čiji predci tamo nijesu bili znaju više od samijeh sudionika? Kako?
 • danilo stojanovic
  .."Crnogorci (The Montenegrin), divalj narod sa planina, za koje niko nije bio zainteresovan, osim nekoliko istrazivaca sve do polovine 19-og vijeka , bili su iznenada, poslije Pariskog mirovnog ugovora, ukljuceni u medjunarodnu agendu. Crnogorcii su jasno deklarisali svijetu da zele da uvecaju i svoju nezavisnost i teritoriju. Ali, najveca prepreka je bila Omanska imperija kojoj su pripadali. Posto je odbijen nijihov zahtjev, Crnogorci su pokusali da osvoje nezavisnost putem sile"... GÖLEN Zafer ; Montenegro Military Operation of 1862 and its Results) "Tri korpusa koji su branili Kosovo i Yeni Pazar provincije raspali su se za manje od 15 dana bez nekog veced otpora Srbijanskim i Crnogorskim snagama . Najvjerovatnije zbog manjka redovnih oficira i sto su nestabilni odnosi izmedju Osmanske drzave i Albanaca poslije pobune od 1910 god. isli u korist Srbima i Crnogorcima. (189) ..zatim su Rumuni. Srbi, Crnogorci i Bugari slijedili Grcki put u nezavisnost"(213) (A M...
 • Anonimus  - Вучићевић
  Хвала Данило на коментарима, не видим само шта си хтео да кажеш, исти ти текстови пишу и у уџбеницима у Србији! Црногорци јесу народ са планина, не бих их баш назвао дивљима! А све до чешћег коришћења назива Србијанац (србијанска и црногорска војска) становници кнежевине Србије означавани су као Срби! И ако презирем цитатологију, није ми проблем да наведем књиге много старије у вашима у којима се раздвајају Срби, Црногорци, Босанци, Херцегови, а објашњено је да су сви они Срби! Ако наставите са цитатима почећу и ја да цитирам, а знате да вам се то не исплати! Моји преци су учествовали у косовском боју, ми смо у Црну Гору дошли из Херцеговине, као и Петровићи! А под Влатком Вуковићем смо се борили на Косову! Нисте ваљда толико наивни да мислите да сте потомци Балшиних примораца? Балшић и Мрњавчевић су издали Косово! Као и Дејановић!
 • Miśut
  Ne trebaju citati, oćemo fakte! A, to vi debelo manjka. Nije fakat da su Petrovići došli odnekuđ u Crnu Goru, nije fakat ni da su tvoji došli iz Hercegovine, to su samo nagađanja, vjerovanja, legende. Bili naivni ili ne - FAKAT je da su ti "primorci" (iako nijesu samo primorci) naselili brda crnogorska, đe su im bili katuni, kad se više nije moglo opirat turskoj armadi. Znam, to onda NEGIRA srbske seobe s Kosova u Crnu Goru, ali što se može - fakti su neumoljivi.
  Balšić nije moga "izdat Kosovo", jer nije bilo njegovo. Zbog te njegove inteligentne odluke, da se mane ćorave rabote, mi danas i postojimo i imamo svoju državu.
 • danilo stojanovic  - "prezir citata ili istine?"
  @Anonimus - Vucicevic . Naveo sam citate (ima ih jos mnogo) da bih upozorio na cinjencu da Trurci - koji su nas najbolje poznavali - nijesu mijesali Srbe i Crnogorce. Nije mi poznato da je iko to radio u 19-om vijeku? I biskup Strosmajer u svojem pismu Gladstone-u kaze: "...Drugo, moj plemeniti prijatelju moram da vam preporucim SRBE i CRNOGORCE. Sto se tice prvih , bilo bi pozeljno da im se preda citava Stara Srbija..(Kosovo)..... CRNOGORCE, sa njihovim sjajnim i zaista herojskim knjazom, tesko da ima potreba da vama preporucujem. Ako postoji neki mali narod koji zasluzuje divljenje citavog svijeta, to je sjajni CRNOGORSKI narod, ..." Kako to da Bajron, Tenison , Puskin ..(19-ti viek) svi znaju za Crnogorce? Zasto ih nijesu nazivali "Srbima"?
  Vi, naravno, mozete da nastavite da vjerujete u kosovske i druge mitove o "srpstvu" . Samo se zapitajte zasto to radite? Njemci mogu da zive u tri drzave - ali samo "Srbi" moraju da imaju jednu - "...
 • Miroslav Ć.  - Vučićevićeva mašta čini svašta
  Vučićeviću, što ćemo sa Piperima, Vasojevićima, Kučima, Paštrovićima, Ozrinićima, Grbljanima, Bjelopavlićima, Rovčanima, Moračanima, Ceklinjanima, Ljubotinjanima, Komanima, Ćeklićima, Bjelicama, Cetinjanima.... i mnogim drugim koji nikada u Hercegovini i pod Vlatkom Vukovićem nijesu bili?
  Da se malo nijesi previše uživio u ulogu srbizatora?
 • Miśut
  Miroslave, Miroslave! Što je to Hercegovina? To nije geografski, već kvazi-politički pojam. To je post-festum naziv za teritoriju kojom je petnaestak godina vlada samozvani "herceg" Šćepan Vukčić, prije no je postala dio turske carevine. Jer, zapravo, tek su Turci promovisali taj naziv, a srboljubci su putem toga naziva pokušali i pokušavaju dokazivat - srbstvo Crnogoraca!? Prostije - sve su to okupatorske igrarije. U to vrijeme granice među državama mijenjale su se poslije svake bitke, a nije ih falilo. A, te bitke nijesu bile za slobodu, već za osvajanje teritorija. Zaspeš u jednu, a probudiš se u drugu državu. No, tu je narod remetilački faktor, a o narodu je riječ. Narod zna jasnu granicu između Crne Gore i Hercegovine, a to je približno današnja granica. Jer, kako gođ da su osvajači nazivali koji dio Crne Gore, tu je nastava isti narod ka i u slobodni dio Crne Gore. Logično - Crnogorci.
 • Anonimus
  Данило, пусти ме разних твојих тумачења! Да погледамо чињенице! Лепо сам написао, од устанка и настанка кнежевине Србије, Срби одатле називани су чисто Србима! Срби из херцеговине Херцеговицима, Срби из Црне Горе Црногорцима! У препоруци коју си навео јасно се говори о Србијанцима којима треба припојити Косово, и Црногорцима (не приморцима и бокељима већ људима под влашћи Књаза) који су храбри народ! Ја истину обожавам и по њој градим мишљење, не по политици Секуле Дрљевића! А ако ћемо у 19. веку, на свим мапама икада насталим ЕТНИЧКИМ Црногорци су означени као део Српског Етничког Корпуса! У католичкој енциклопедији (Ватикан 1895.) јасно пише да су Црногорци етнички Срби! Енциклопедија Британика из 19. века такое исто говори! Исто говоре и сви владари Црне Горе И Брда! И КАКО ЈА НА ТО ДА ЗАЖМУРИМ, ДА БИ ПОДРЖАВАО ...... ИДЕОЛОГИЈЕ НЕСРПСКИХ ЦРНОГОРАЦА!
 • danilo stojanovic
  @Aninimus - Vi stalno mijeste i brkate pojmove i zaista vise se ne zna na sto mislite kada klazete narod, a sto kad kazete nacija? Posebno zbunjuje pojam "etnicke" nacije. Koja je to nacija na svijetu "'etnicki cista".Kad cemo da shvatimo da su nacije prozvod kulture, jezika, zajednicke istorije i svijesti, i sl. (Nije ni cudo sto se iz Beograda najvise napadaju crnogroska istorija i crnogorski jezik). A moderne nacije su jos i ponajvise i politicke tvorevine koje sluze "'velikm narodima" da vadaju ""malim narodima" tj. njihovom imperijalizmu.
  Podjimo samo od cinjencie da je "srpstvo" pojam koji obuhvata, kako vi kazete: Srbijanace, Srbe-Bosance, Srbe-Hrvate, i Srbe-Crnogorce. Siri pojam od srpstva je ''Juzno-slavenstvo", pa "'Slavenstvo". Niko od ovih nabrojanih "naroda:: nema nista protiv juznoslovenstva i slovenstva. Ali neki - posebno Crnogorci - imaju veoma mnogo protiv srpstva. Zasto? Pa zato sto Srbija koris...
 • Anonimus
  Госоподине Мишут, мислим да је крајње време да научите српски језик и једначење сугласника! Што се тиче ваших списанија Војвођани и те како знају о боју на Косову, али досељеници из Црне Горе не знају о засебној нацији, која је по вама, још током сеоба постојала! Није Његош ништа измислио, пренео је оно научено из историја које су писали Василије и Петар Први Петровић, а ви изволите прочитајте те историје, па ћете видети ко је на чему одрастао! О томе ко се одакле доселио постоје легенде, али у недостатку бољих теорија, треба се држати постојећих! А нема ни једног разлога да Петровићи тврде да су дошли из Херцеговине ако нису заиста веровали у то! Али зато постоји милион разлога да ви твдрите да они нису из херцеговине, јер сте исецкали српски народ, па сад испада да Херцеговци Нису Етнички исто са Црногорцима, па да онда пола племена Његуши нису ваша нација!
 • Anonimus
  Лажи се стално шире, очекујте још доста проблема који ће проистећи из вашег прихватања Секулиних лажи, јер ћете доћи у позицију да не знате ни који је ваш народ, ни која је ваша црква, ни који је ваш језик! Или сте већ у тој позицији? Поделе стварају поделе! Деобом СРПСКОГ народа и подржавањем деобе Србије, подмазујете терен за даље деобе које ће се све више одражавати на ваш терен!
 • Anonimus
  Господине Ћ, нећемо ништа са њима, имају право на Призрен колико и остали Срби! У бој на Косово нису били позивани само људи из Моравске Србије, већ и из Босне, и из Херцеговине и сви остали Срби! Дејановићи, Мрњацчевићи, Алтомановић и Балшић су са свој војскама, зарад сопствене политике, издали тај бој! Али то не значи да становници данашње Црне Горе немају право на Метохију, коју је Никола придобио!
 • Boban Bg
  Koga interesuje vaše ideološko velikosrpstvo. Zaista je ružno da ja vama objašnjavam kom narodu pripadate. Takođe je ružno i nepristojno da se vi bavite mojim porijeklom. Siguran sam da moje znanje o mojoj porodičnoj istoriji seže mnogo dalje nego vaše o sopstvenoj. Samo ću vam navesti primjer da u CG postoje porodice kao Đonovići i Đonai koji imaju zajedničko porijeklo. Takođe i Aligrude i Aligrudići, od kojih jedan je član stranke Vojislava Koštunice, imaju zajedničko porijeklo. Takvih primjera ima prilično. Vaše znanje o CG je površno i plod je velikosrpskih maštarija još od Vuka Karadžića, Dositeja Obradovića, Ilije Garašanina ... Samo pogledajte tog Aligrudića. Zar njegov srpski nacionalizam nije groteska? Pa on ima zajedničko porijeklo sa Aligrudama. Ne znam koja je strana promjenila vjeru, ali je svejedno komično njegovo ponašanje!
 • Miroslav Ć.  - Fenomenalna pamet i logika
  Citiram:

  "Али то не значи да становници данашње Црне Горе немају право на Метохију, коју је Никола придобио!"

  Genijalna logika - onako, baš Amfilohijevska!

  Crnogorci imaju pravo na Metohiju jer je Nikola njom vladao 2-3 godine, a imaju li Turci pravo na Srbiju, jer Srbijom su vladali 4 stoljeća?
 • Anonimus
  Мене господине Бобане не интересује Алигрудићева анализа Дезоксирибонуклеинске киселине, много више ме занима чију културу баштини! И Нушић је био цинцар, као што је и Вајферт био Јеврејин, али ја га сигурно нећу одбацити из српства, као ни било кога другог ко се изјашњавао Србином! Ајде молим вас, ни ви, национални Црногорци не избацујте људе из моје нације, било они ваше комшије, ваши преци или ваши јунаци! Националност је политичка опредељеност особе заснована на његовим романтичарским уверењима и схватањима! Не убеђујете ме да знате порекло моје породице, која, кладим се, има већу репутацију у Републици Црној Гори, од ваше и не називајте припаднике моје нације посрбицама и не ускраћујте им право да говоре језиком, којим су им се преци 1909. изјаснили да говоре, а ја вам обећавам да нећу сметати ширењу вашег национализма!
 • Anonimus
  Niko nikoga ne poznaje po imenu odkud je došao NEGO po onom imenu kojim je sebe i državu stvorio.
 • Anonimus
  Црногорци имају право на Метохију, јер су први, пре осталих Срба ослободили те крајеве Турских окупатора! Турци немају право ни на шта јер Азијатима није место у Европи!
  Данило, стално причате о томе да Црногорци имају нешто против СРПСТВА! Молио бих вас да у будуће наглашавате да се ваше мишљење односи на националне Црногорце, јер би неко могао да се превари и, не дај БОЖЕ, помисли да сви Црногорци имају нешто против Срба, а знамо да се пола Републике Црне Горе изјашњава као припадници СРПСКОГ народа и да су ти Срби, много оштрији, у многим ставовима од Србијанаца! Људи из Београда су потпуно незаинтересовани за националне Црногорце, једино нас нервирате када на све стране пљујете Србију, а ипак користите бесплатно студирање, као да сте припадници српског народа! Што се тиче нових језика, слова и падежа, они су мање склони негативном коментарисању, више склони исмејавању од стране интелектуалаца!
 • Boban Bg
  Ti koji studiraju besplatno, moraju da se izjasne da su nacionalno Srbi. Zar ne mislite da je to jedan paradoks u savremenom svijetu? Pa zar ta činjenica nije sama po sebi rječita? A te floskule kako su ljudi iz Bg nezainteresovani za Crnogorce meni je vrlo dobro poznata jer živim u Bg. Valjda čovjek mora biti Crnogorac da bi bio svjestan koliko zlonamjere ima po medijima u Srbiji i na kakav način se priča o CG. Moja supruga kaže da joj ja ne ukažem na to ni ona ne bi obratila pažnju. Ovako je i ona zgađena (Srpkinja je) onim što piše po novinama i što se čuje i vidi u etru. Da ne pričam o tome što moje dijete u III gimnazije uči iz istorije o CG. Uči da su Crnogorci narod kojem se ne može vjerovati. Plus uči istoriju CG kao nacionalnu istoriju srpskog naroda. Bolje me ne vucite dalje za jezik, jer može ispasti da mrzim srpski narod, a u stvari mrzim velikonacionalne aspiracije i pretjerani nacionalizam srpskog naroda.
 • Boban Bg  - Prvi dio
  Dr Slobodan Tomović u "Komentaru Gorskog vijenca" (UR, Nikšić, 1986) je pisao: "U razmatranju ovog problema potrebno je apriori odbaciti sliku o jednoplemenosti Crnogoraca sa drugim balkanskim narodima, po osnovama krvi, rase i jezika. Takva etnogeneza pretpostavlja postojanje hipotetičkih predaka iz čijih su se jedinstvenih rasnih odlika, kulturnih i jezičkih osobina formirali konkretni narodi. Međutim, savremena etnološko — etnografska, socio lingvistička pa i antropološka istraživanja, kod nas i u svijetu jasno ukazuju da ne postoje etnički čiste, dakle rasno, jezički i kulturno izdiferencirane i na taj način samoizgrađene populacije. Upravo, pokazuje se da su primarne grupe stanovništva koje čine osnovu bilo kojeg naroda, postale miješanjem, ukrštanjem i saplemenjivanjem različitih antropoloških supstanci kao i spregom mnogih ambivalentnih, kulturnih i lingvističkih činilaca.
 • Boban Bg  - Drugi dio
  Stoga se ni za jedan savremeni evropski narod ne može reći da vodi porijeklo od predaka koji su pripadali čisto antropološkom tipu: germanske, slovenske ili kakve druge etnogeneze u indo - evropskoj varijanti. Ovaj aspekt dobija na značaju posebno na balkanskom prostoru đe je istorija bila više nego raskošna: invazijama, seobama, okupacijama i miješanjem populacija. Stoga, da bi se razumio položaj i mjesto pojedinih naroda u istoriji treba usvojiti evolutivno - istorijsku etnogenezu umjesto zastarjelog, posve nenaučnog i politički škodljivog rasno — rodovskog prilaza. Narodi se, dakle, formiraju u procesu sodo - istorijskog, društveno - ekonomskog i kulturno - jezičkog razvitka. Shodno tome, oni neprekidno dograđuju svoj etnički profil, odnosno, postaju u toku više stoljeća, a možda i milenijuma".
 • Anonimus
  Лепо си све написао, само то је Томовићево мишљење! Не разумем по ком основу сматраш да би ја требало то мишљење да усвојим! Иначе ја никада нисам рекао да смо ми расно чиста популација! То би било идиотски са моје стране! Ја само сматрам да смо ми градили још пре Балкана овај народ и да имамо јасно дефинисане обичаје који нас раздвајају од осталих народа!Сваки етнолиг ће се сложити да становништво Србије и Црне Горе има све карактеристике истог СРПСКОГ ЕТНИЧКОГ КОРПУСА! Што се тиче нације, ви сваки народ можете распарчавати локалним патриотизмом! Најбољи пример су Аустријанци који су се због Хитлера потпуно одојили од Немачке нације и ако је Адолф заправо њихов! Исто важи и за неке Црногорце након Слободана, који је пореклом Црногорац!
 • Anonimus
  Нико не потиче да Црногорци имају неке посебности, КОЈЕ ОБАВЕЗНО ТРЕБА НЕГОВАТИ! Али такве посебности имају и Војвођани, и то у већој мери од Црногораца! Војвођани чак и не користе Гусле, карактеристично СРПСКИ инструмент! Али сви имамо Славе, сви припадамо цркви коју је исти човек основао 1219., сви причамо српским језиком! Јасно се 1909. на попису становништво Књажевине црне Горе И Брда изјаснило којим језиком говори! А сутра и Војвођани могу да прогласе свој језик, нико им не брани, али немају право да одузимају језик својим прецима!
  Што се тиче школства, ви причате о вашој деци која уче историју овде, која не одговара вашим убеђењима! Али ту се ипак велича црна Гора и посвећује јој се пажња! Шта да кажем ја о Мојим Србима Из Републике црне Горе које уче да нису Срби, и који у књигама исто уче о Албанцима колико и о осталим Србима, и ако чине половину државе? Чије професоре избацују јер неће да мењају језик? Који певају химну ДР. Секуле Дрљевића?
 • Anonimus
  НИКО НЕ МОРА ДА СЕ ИЗЈАШЊАВА КАО СРБИН ДА БИ БЕСПЛАТНО СТУДИРАО! Ово нису неистине, ово су већ лажи господине Бобане, молим вас да у будуће не причате овакве ствари! Ја лично познајем националне Црногорце, који не само да бесплатно студирају овде, већ и живе у домовима, а неки су чак и директори! Зато, ако већ толико не волите Србију да сте спремни да овакве ствари измишљате, предлажем вам да нађете другу државу па тамо очекујте да сви поштују ваше националне захтеве! Ако ваша жена верује оваквим стварима, ја не верујем!
 • Boban Bg  - Prvi dio
  Ti koji su direktori su državljani i građani Srbije. Ako ste sposobni da razlikujete pojam građanin i državljanin od nacionalnosti. Drugo, pravo na besplatno studiranje imaju građani drugih država samo ako su pripadnici srpske nacije. Pismeni ste pa pogledajte na netu pravila za upis na univerzitete u Srbiji. I uopšte, postoji među Srbima problem u razlikovanju pojma savremenih država u kojima svi državljani imaju sva prava bez obzira na naciju, vjeru ili bilo koje drugo obelježje. Otuda glupava pitanja što živiš tamo ako tako misliš i slično. Pa svaki američki građanin srpskog porijekla ima pravo da više voli Srbiju od Amerike. Ne smije da radi protiv Amerike, ali nije obavezan ni da voli njene predsjedike, spoljnu ili unutrašnju politiku, istoriju ili bilo što god drugo. Kod Srba je Crnogorac u Beogradu ravno sudnjemu danu. U čemu je vaš problem momci da stalno nekoga iseljavate.
 • Boban Bg  - Drugi dio
  I u kojoj to izvrnutoj logici neko ko voli Crnu Goru i autentični je Crnogorac, a živi u Srbiji, mrzi Srbiju. Nije valjda da ste poistovjetili ljubav prema Srbiji odricanjem od svoje nacije i prihvatenjem srpstva. Pa u tome i jeste problem čitave naše diskusije što vi želite da svi budemo Srbi. Ja vas uporno ubjeđujem da to što sam Crnogorac nije stvar izbora, ja nemam ni pretke ni rođake koji su nešto drugo. Vi ste svoju glavu napunili onim teorijama koje vam odgovaraju i na taj nači sebe indoktrinirali. I ja nemam nikave veze sa Sekulom Drljevićem. Moje je prijeklo katunsko od kad postoji moja porodica. Pamtim svoje đedove koji su rođeni u 19. vijeku i nijedan za sebe NIKAD nije rekao da ima išta srpsko. Shvatite da nacije ne nastaju u jednom vijeku. Sve savremene teorije tretiraju nacije kao produkt istorije od samih njenih početaka. A istorija Crnogoraca počinje u 7. vijeku, kad Srba nije ni bilo na Balkanu.
 • Boban Bg
  Na kraju, ja sam lojalan građanin Republike Srbije, poštujem njene zakone, znamenja, uredno plaćam sve obaveze, ne bacam smeće po ulici, ne pljujem po ulici, čistim za svojim psom, ne vrijeđam nikoga, navijam za njene reprezentacije sem kad igraju protiv CG ... Ukratko ponašam se kao uljudan građanin bilo kog demokratskog evropskog društva. Moji politički stavovi, moja nacionalna pripadnost su moja NEOTUĐIVA PRAVA. Moji stavovi protiv srpskog nacionalizma, protiv SPC, desničarskih ekstremističkih organizacija, protiv SRS, SPS, DSS, Borisa Tadića su moja građanska prava i jedino su uperene protiv Srbije ako ste vi i vama slični ti koji određuju što je za, a što protiv Srbije. Za mene su Ceca Lukić, Vojin Dimitrijević, Teofil Pančić, Dubravka Stojanović, Žarko Korać ... ljudi koji istinski vole Srbiju, a vi i vama slični najveći neprijatelji Srbije i moji politički i svaki drugi protivnici.
 • Anonimus  - Вучићевић
  Господина Бобане, студенти из Републике Српске и Црне Горе имају право на бесплатно студирање у Србији, а нигде се не изјашњавају о својој националности! Што се тиче осталих земаља, студент и ако није држављанин Србије, има право на једнак третман, ако припада српској националној мањини! Логично би било да нико ко нема српско држављанство нема право бесплатних студија, али ми помажемо своме народу, исто то и Хрвати раде! Да сте ви држављанин Америке и да константно причате против свих америчких великана, против институције која има највеће поштовање код Американаца (као што је наша црква за нас Србијанце), да свима објашњавате како Американци желе да покоре Црну Гору и како су најпокваренији људи на свет, ја бих вас одмах питао "шта тражите тамо?" Нисте Ром, имате своју државу, ако вам не одговара моја, изволите живите у њој!
 • Anonimus
  Молим вас не причајте о нама као да некога исељавамо, јер господине ми Срби смо исељени из свих историјских земаља, имамо милионске бројеве избеглица у Србији, а сви несрби су добили оно што им никада није припадало, зато не причајте о нама тако, јер Бошњацима из Србије деведесетих није фалила длака с главе, а Србима ван Србије фалиле су Целе Главе! Када сам причао о директорима, причао сам о директорима студентских домова, од којих многи имају Црногорско држављанство, а за националност их наравно нико не пита! Предлажем вам да не ширите лажи из Вијести, већ да поштујете ову земљу, барем у тој мери, да јој цркву не олајавате по разним форумима, јер да нема наше цркве не би било ни Србије! Што се тиче ваших предака, који како кажете немају ништа српско, онда могу само бити албанци, јер је на пописима пре комунизма у Црној Гори било 98% Срба и 2% Албанаца!
 • Anonimus
  Држављанство са националношћу мешате ви, јер не схватате да су данашње границе Србије и Црне Горе настале 1945. и да су се некада Црногорцима звали само становици некадашње Црне Горе, а Брда су се звали брђани, Приморја Приморци, Боке Бокељи! Да постоје етнички Црногорци, њима не би припадали становници осталих крјева данашње Црне Горе!Зато сам ја против стварање србијанцске, црногорске, босанске или херцеговачке националности! Што се тиче настајања нација, нације настају и за један дан, довољно је да постоје људи који се тако национално изјашњавају! На последњем попису у Србији има доста националних Војвођана! Шта кажете на то? Срби су много старији народ од Балкана, а Часлав Клонимировић има прву српску балканску државу, којој наравно припада и територија данашње Републике Црне Горе!
 • Gaga
  "Časlav je rođen između 875. i 880. godine , najverovatnije u tadašnjoj prestonici Bugarske Plisci u braku srpskog princa Klonimira i bugarske plemkinje. Njegov deda Strojimir, poznat po svom pečatu, bio je srednji sin kneza Vlastimira, koga je stariji brat Mutimir proterao u Bugarsku. U borbama oko vlasti, koji su zahvatili Srbiju posle Mutimirove smrti 891/892. godine, Časlavov otac Klonimir je 897. godine pokušao da iz Bugarske osvoji vlast. Iako je uspeo da zauzme prestonicu Dostiniku, poginuo je u daljim borbama protiv svog brata od strica Petra."
  Slušaj Klonimire, Časlav nikad nije vladao nad Pomorskim oblastima, bez obzira na "pretpostavke" srpskih nadriistoričara!!!! Nije istorija licitarsko srce da je pravite po vašim željama. I odabi!
 • Boban Bg
  Pa ti si sledbenik Mladena Obradovića i klerofašističkih Dveri! A ja mislio da vodim ozbiljnu konverzaciju. "Ma idi begaj tamo, bre!" I Srbija nije tvoja, već svih onih koji žive u njoj. Nauči se da živiš u različitosti!!!
 • Anonimus
  Клерофашистичке Двери? О чему ти причаш? Ти, који певаш фашистичке химне, и избегаваш тробојке, јер су их Италијани забранили 1941.?
 • Oliver  - NIŠTA NEOBIČNO
  Ništa neobično, gospodine Anonimus, svako baštini svoje...Znate li Vi koliko su potomaka na ovim prostorima posijali ti isti Talijani?
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Bravo za Bobana
  Tačno, to je ono što svi mi etnički Crnogorci znamo. Naši prvi preci bili su Dukljani, to je nepobitna činjenica koju dokazuju egzaktne nauke poput genetike i antropologije, dakle, nauke koje za razliku od istorije, nijesu bile manipulisane od strane velikosrbskih falsifikatora, lukavaca i mudrijaša koji sebe nazivaju "logičarima", a poturaju krivotvorine, plagijate i lična mišljenja pjesnika te neupućenih izvanjaca kao tobožnje "argumente".
  Mi smo Crnogorci vazda bili i ostali, nikad nijesmo bili niti ćemo ikad biti "srbi", niti "crveni hrvati" ni bilo što drugo nego Crnogorci!
  Svi narodi su genetska mješavina raznih etničkih grupa (ilirskih, keltskih, slovenskih itd), no ono što je bitno, jest činjenica da se naša genetska mješavina razlikuje od ostalih i to je ono što nas čini samo i isključivo Crnogorcima.
 • Anonimus
  Kad bi ti znao nešto o etnosu ne bi tako lupetao! Svaki etnolog će se složiti da ste etnički Srbi! SVE ETNIČKE KARTE SVETA VAS PRIKAZUJU KAO DEO SRPSKOG ETNIČKOG KORPUSA! A ti sad izmišljaj teorije, ja ti kažem, nemam ništa protiv da ste nacionalni Crnogorci, to je vaš izbor, ali etnički crnogorci ne postoje, etnički korpusi su odavno ustanovljeni i vi pripadate srpskom! Za razliku od nacija, ovo se ne izmislja, pa bi uvođenje etničkih Crnogoraca bilo isto kao ubođenje nove strane sveta! Ali s obzirom da je obrazovna institucija nacionalnih Sekulogoraca sajt montenegrina, ne čudi me da se duduci!
 • Anonimus
  Pa nova strana 'sveta' je uvedena i kad je od etničkog korpusa Slovena izašao 'srpski etnički korpus'.A kakvo je tek ruglo strane svijeta napravljeno kad je taj 'srpski etnički korpus' iz 'ijekavsko etničkog jezika' ponovo napravio sebe posebni 'etnos ekavice'.Nastao je sad i etnos Kosovar koji je sadrži raznorazne etnose-tako će ubrzo nastati i etnos Vojvođana.Uvijek je bilo i biće da se od jednog pravi više pa opet od njih više a vi Srbi da uvijek bleijite da je to od vašeg srpskog etnosa skrivajući 'uprcani etnos' onih 'tromoodih osvajača'.
 • Gaga
  Malo se ko usuđivao da se obračuna sa srpskim „istoriografskim“ šundom koji ne bi zavrijedio ozbiljniji osvrt da nije raspaljivao šovinističke i ratnozločinačke strasti i akcije, pothranjujući destruktivno usmjeravani nacionalni ponos, etnoautizam i ksenofobiju. O tome je pisao viši naučni saradnik Vizantološkog instituta SANU i profesor istorije Vizantije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Radivoje Radić u svojoj knjizi „Srbi pre Adama i posle njega“ i argumentovano obračunavao s istoriografskim neznalicama. Prof. Radić ističe da nije čudo da su „bezvredne knjige ovih paranaučnih formacija, kako to inače biva u vremenima krize“ imale velike tiraže kao nekad „mali kuvari“!Posljednjih decenija nuđene su i u velikim tiražima prodavane knjige pseudoistoričara koji su, slijedeći floskulu o nebeskom narodu, tražili i pronalazili Srbe od praistorije do Isusa Hrista, i poslije njega.
 • Anonimus
  Никада није постојао етнички корпус словена, словени су група народа! А он вајкада до данас, етнолози обичајима издвајају етничке корпусе и унутар њих етничке групе! ТАКО НА СВИМ ЕТНИЧКИМ КАРТАМА СВИХ ВРЕМЕНА ПОСТОЈИ ЕТНИЧКИ КОРПУС СРБИ, А У ОКВИРУ ЊЕГА ЕТНИЧКЕ ГРУПЕ СРБИЈАНАЦА, ЦРНОГОРАЦА, БОСАНАЦА, ХЕРЦЕГОВАЦА, ВОЈВОЂАНА И ОСТАЛИХ! АЛИ СВЕ НАС ВЕЗУЈУ ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ НАС ОБЈЕДИЊУЈУ У СРБЕ!
  Што се тиче историја нико овде не прича о Србима као најстаријем народу, већ о званичној светској историји, по којој су народи Срба и Хрвата населили Балкана и оформили државе, а међу СРПСКИМ државама је и Дукља! Ви сте деведесетих одлучили да мењате светски познате историје, јер то одговара вашим ватиканским идеолозима! Али већина Републике Црне Горе је и даље свесна да припада СРБИМА!
 • Anonimus
  Taj tvoj korpus Srba je preuzeo u svoje torove 'crni arapin' prije 6 vjekova da bi ušao u Evropu ali je pred Bečom posrnuo a taj 'etnos crna arapina' ostao u Srbiju i neće ni danas u Evropu bez tatka.
 • Вучићевић
  Не лупај, тај СРПСКИ ЕТНИЧКИ КОРПУС је чувар наше традиције пре Балкана! Сви који су иступили из наше нације, поручи и своју етничку припадност овом корпусу и намерно одбацују све везе са нама, а тиме и са својим прецима, пишу или арабицом или латиницом, одричу се свих обичаја и традиције само да би служили туђинима! Прави издајници нема шта!
 • Anonimus
  Што си се препао за тај твој српски корпус нико ти га не узима чак и они што су га правили посљедњих 5-6 стољећа више ти га не дирају.За наставак те трдиције јави се Стамболу и Лазаревићима.
 • Вучићевић
  Шта си се препао да си издајник, па одмах пишеш ћирилицом! АХАХАХАХАХАХА Тај Лазаревић је био турски вазал само док Србија није ојачала, а одмах је затим прешао на Угарску страну и постао оснивач Реда Змаја! Прочитај нешто о њему, у место монтенегрина памфлета! Ми чувамо обичаје још од пре Балкана, а ви сте се одрекли свега, па чак и цркве!
 • velimir  - Crnogorci su postojali,postoje i postojace
  Jedna vazna cinjenica je to da je Srbija kroz cijelu ama bas cijelu istoriju vrsila asimilaciju nad narodom crnogorskim.Zamislite vi to kad su Sloven i Srbin sinonimi,ooo majko mila.Znaci sve sto je slovensko to je srpsko i samo srpsko !!!Pogledajte istoriju Crne Gore,naravno ne falsifikat nego najprovjerenije izvore istorije Crne Gore i vidjecete da su Crnogorci nastali pokrstavanjem Vizantijaca i Slovena,a Srbi i Hrvati su nastali mnogim i raznim drugim pokrstavanjima plemena i Slovena.Crna Gora polovinom 19.vijeka biva preplavljena velikosrpskim projektima i velikosrpskom propagandom gdje su Crnogorce stavljali u najcistije Srbe,a ustvari Crnogogrci su najcistiji Sloveni i danas se Crna Gora naziva srpskom Spartom,a ustvari ona je Slavjanska Sparta.To su cisti kompleksi Srba zbog toga sto nisu cisti Sloveni,pa su zbog toga uvidjeli da naivni crnogorski narod polako ali sigurno uvedu u SRPSTVO!!!I dan danas evo cak 30% sttanovnistva Crne Gore smatra da pripadaa srpskom narodu na...
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Za Anonimusa
  Svaki realan etnolog zna da smo mi Crnogorci etnički Sloveni mješani sa Ilirima i Keltima, a ne nikakvi tvoji "srbi", zato što se naša etnička grupa zove Sloveni, a naša grana slovenstva se naziva Južni Sloveni (a ne "srbi). Dakle., kao što su ti već mnogi ljudi objasnili, nijesu svi Sloveni isto što i "srbi", i nijesu svi južni Sloveni isto što i "srbi". Samo Srbi su Srbi i niko više. Van Raške gotovo da nije ni bilo Srba prije okupacije i asimilacije koju su sprovodili Karađorđevići po velikosrbskim idejama Garašanina, Milutinovića, Karadžića, Medakovića i njima sličnih ideologa.
  To je dokazano, i genetski i antropološki, kojiko god to smetalo raznim bjelaško-rojalističkim i ostalim velikosrbaljskim filozofima, Vučičeviću i kompaniji ;)))
 • Max  - Istina
  Srpsko ime je na Balkan došlo sa dolaskom južnih Slovena. Crnogorsko ime nije. Nastalo je kao naziv države u 15. Vijeku.Od 15. vijeka govori se o državi Crnoj Gori i o njenim stanovnicima kao Crnogorcima, a ne o crnogorsom etnosu. Prethodno su na sličnom prostoru postojale feudalne države Zeta i Duklja i njeni stanovnici su nazivani Zećani i Dukljani. Ni njima to nisu bila etnička imena već proistekla iz naziva države. Crna Gora nisu ime dobili ni po kojem plemenu ili narodu koji se prethodno tako zvao, već su ime dobili po nazivu geografskog područja.Na prostor Balkana stigla dominantno dva slovenska plemena – Srbi i Hrvati.Srbin je plemenski, etnički pojam nastao vjekovima prije naziva Crnogorac.O crnogorskom etnosu kao posebnom i drugačijom od srpskog ne postoji ni predanje, ni mit, ni legenda, ništa.Crnogorsku državu je stvorio južnoslovenski etnos u kojem je dominiralo plemensko ime Srba. Sami vladari i tvorci crnogorske državnosti smatrali su sebe u narodnom i vjerskom smislu ...
 • Nik  - Korekcije.. korekcije.. :)
  Crnogorci = "Rijeka Crnojevica", "Gora Crnojevica"...
  (Srpskog vlastelina Crnojevica)

  Doseljavanje Crnogoraca.. = doseljavanje Srba

  Naziv "Srbi" postoji i kod naroda severno od Dunava - Sorbi (u Nemackoj).

  Sto se tice "genetske cistote" - niti jedan narod nema "genetsku cistotu", cak ni Jevreji koji su najvise o tome brinuli kroz celu istoriju. Pa ima plavih, ridjih, cak i Jevreja crnaca..

  Te price o nekoj cistoti, nazivu plemena - price za malu decu i toliko u fazonu 19-tog veka da o tome ne treba trositi vise vreme, a ni zivce..

  I ta rec "Vizanti" - ili treba reci Vizantinci, ili ISTOCNI RIMLJANI (kako su oni sebe i zvali i kako se ta drzava i zvala kroz vekove). (Romeji)

  Potpuno bezveze..
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Za "Nika"
  E Niče, nauči ti malo činjenice umjesto Deretićevih bajki, prije svega, nijesu svi Sloveni isto što i "srbi", prvo - to nije bio nikakav naziv za narod nego za grupu porobljenih, ali različitih naroda, koje su Vizantinci nazivali servus/serbus...o tome je pisao i Porfirogenit. Mi Crnogorci nikad nijesmo bili "srbi", niti ćemo to ikad biti, svaki pravi Crnogorac je očuvao svoj identiet, ima nas na svim kontinentima u našoj neposrbljenoj dijaspori. Lužički Sorbi nijesu isto što i "srbi", oni su zapadnoslovenski narod, njihov jezik je bliži poljskom i češkom, slobodno zaboravi na tu fantaziju, sličnost imena ne znači da su "isti narod", jednako kao što ni npr Arapeši nijesu isti narod kao Arapi. Jedino stanovništvo Raške (stare Srbije) je prihvatilo taj ropski termin kao svoj etnonim...oni su jedini pravi Srbi...koji su poslje silom pokušavali nametnuti svoje ime drugim narodima.
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Za "Maxa"
  Ti momče sa istinom nemaš apsolutno nikakve veze. Mi Crnogorci smo nastali od Dukljana, koji su se oformili etnogenezom - mješanjem prvih južnoslovenskih plemena sa ilirsko-keltskim starośediocima. Prvi južni Sloveni u Duklji bili su Obodriti, Zetnići, Ljutići, Veleti, i još neka manja plemena koja su oformila dukljanski plemenski savez sa Keltima i Ilirima - Dokleatima, Autarijatima, Labeatima - svi oni su se stopili u jedinstveni narod. Neki su hroničari naš narod nazivali i Tribalima po starolatinskom nazivu za plemena (Tribus)...no činjenica je da smo mi ovđe čitav vijek i po prije vas "Srba i Hrvata". Zećani su dobili ime po Zentićima a ne po državi, dakle, i tebi propadoše fantazije, mi Crnogorci smo vazda u istoriji bili navedeni zasebno od Srba pod svim našim istorijskim imenima. Inače, naziv Crnogorci se koristi još od vremena Crnojevića i spomenuti smo kao narodi i nacija, zasebno od vas ;)))))
Dodaj komentar
Vaši Kontakt Podaci:
Komentar:
Zaštita
Morate navesti anti-spam kôd koji stoji na slici.
 
Baner

Najčitanije vijesti

Pretraga

Partly cloudy

15°C

Podgorica

Prognoza za tri naredna dana:

Showers
9°C / 13°C

Showers
11°C / 16°C

Rain
11°C / 17°C
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Analitika - Informativni Portal © 2014.